SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania naukowe w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-BADNP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę
Seminarium 15 1 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy umożliwiającej planowanie oraz realizację badań naukowych. W trakcie zajęć studenci powinni zdobyć umiejętności potrzebne do napisania pracy magisterskiej, poznać podstawy pracy badawczej, posiąść umiejętność konstruowania narzędzi badawczych, poznać sposoby zbierania informacji –opanować umiejętność opracowania i udostępniania wyników swoich badań, napisać pracę magisterską. Treści tego przedmiotu mają też rozwijać badawcze zainteresowania studentów oraz przygotowywać ich do pracy w zespołach badawczych współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Nauka - rodzaje, funkcje nauki. Zasady poznania naukowego.

2. Etapy i zasady badania naukowego. Przedmiot badań naukowych w pielęgniarstwie .

3. Faza koncepcji badań: temat, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze

5. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Dobór grupy i terenu badań .

6. Faza wykonawcza badań naukowych. Metody analizy wyników badań i opracowywanie materiału badawczego.

7.  Etyka w badaniach naukowych – prawo autorskie i własność intelektualna.

Seminarium:

1. Analiza artykułu naukowego zgodnie z przyjętymi kryteriami.

2. Omówienie założeń do prac dyplomowych o charakterze jakościowym.

3. Wyznaczenie tematów do projektu naukowego w ścisłym powiązaniu z pielęgniarstwem i opracowanie w grupach koncepcji badań.

4. Określenie celu i problemów badawczych. Wyznaczenie terenu i grupy badanych.

5. Dobór metod i narzędzi badawczych. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i skategoryzowanego kwestionariusza wywiadu.

6. Przeprowadzenie badań, analiza wyników, tworzenie tabel, wykresów i wyciąganie wniosków. Prezentacja wyników w grupie.

7. Omówienie źródeł naukowych, w tym czasopism naukowych pielęgniarskich i internetowych baz danych.

8. Omówienie zasad etyki w pielęgniarskich badaniach naukowych- świadoma zgoda uczestnika badań, rola i znaczenie Komisji Bioetycznych w badaniach naukowych.

 

Metody kształcenia

Wykład i analiza dokumentów, obserwacja, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania testu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Seminaria: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, wykonanie zadania indywidualnego i grupowego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Lenartowicz H. Kózka M. Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010
  2. Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007

Literatura uzupełniająca

1.   Kubinowski D. Jakościowe badania pedagogiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej Lublin 2011

2.   Guzik-Tkacz M. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Wydawnictwo Akademickie Żak  Warszawa 2011

3.   Nowak S. Metodologia badań społecznych. PWN Warszawa 1985

4.   Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/  

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 15:23)