SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WL-PIELD-JA
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Agata Poźniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kontynuacja nauki języka obcego po studiach pierwszego stopnia prowadzona w ramach specjalistycznego kursu językowego, pogłębienie umiejętności językowych w zakresie
komunikacji z personelem medycznym i języka angielskiego specjalistycznego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie studiów I stopnia, zaliczenie I semestru

Zakres tematyczny

1. Planowanie opieki pielęgniarskiej
2. Pooperacyjna opieka pielęgniarska
3. Przedstawianie w formie ustnej i pisemnej informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, profilaktyki i terapii
4. Wprowadzenie do redagowania krótkich doniesień naukowych

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia prowadzone w formie zajęć interaktywnych, metoda komunikatywna (scenki sytuacyjne, schematy krótkich dialogów), praca z tekstem z wykorzystaniem artykułów
naukowych i literatury medycznej anglojęzycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlega: test sprawdzający
wiedzę, ocena sposobu prezentacji i wypowiedzi w języku angielskim w toku zajęć, ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach. Ocena pozytywna powyżej 60%
uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25
stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Donesch–Jeżo E. English for Medical Students and Doctors part 1. Wyd.Przegląd Lekarski Kraków 2000
2. Grice T. Nursing 2. Oxford University Press 2008
3. Patoka Z. Okulicz I. English for Paramedics. PZWL Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

1. Glendinning E.H. Professional English in Use. Medicine. Cambridge University Press 2017
2. Lipińska A. et al, English for Medical Sciences. Medpharm Polska Wrocław 2016
3. Specjalistyczne artykuły z anglojęzycznych czasopism medycznych i źródeł internetowych

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 19-07-2021 10:47)