SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Humanizacja medycyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Humanizacja medycyny
Kod przedmiotu 14.0-WL-PIELD-HUM-M
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką związaną z historią, celami i założeniami humanizacji medycyny. Ukazanie człowieka w jego całościowym wymiarze, jako podmiotu zainteresowania nauk o zdrowiu w wymiarze holistycznym. Przedstawienie konieczności podejmowania przez personel medyczny działań ukierunkowanych na poszanowanie godności i podmiotowości pacjenta w relacji z nim.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii.

Zakres tematyczny

1.     Humanizacja i dehumanizacja medycyny – historia i współczesność

2.     Polska i Światowa Akademia Medycyny – ich rola w humanizacji medycyny

3.     Zdrowie jako wartość, mandala zdrowia, różne podejścia definicyjne

4.     Zdrowie i choroba – podejście zintegrowane i holistyczne do leczenia

5.     Czynniki wpływające na zdrowie człowieka, na rozumienie choroby, na umiejętności jej zwalczania lub przystosowania do niej

6.     Podmiotowość i jakość życia jako czynnik humanizacji medycyny

7.     Godność człowieka w zdrowiu i chorobie

8.     Porozumienie między personelem medycznym a pacjentem jako integralna część sztuki niesienia pomocy

9.     Zasada równego traktowania (pacjent niepełnosprawny, żyjący z HIV/AIDS, z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi, z zaburzeniami płodności, LGBT)

10.  Podejście do pacjenta ze względu na płeć

11.  Seksualność w cyklu życia człowieka

12.  Zdrowie seksualne i reprodukcyjne jako ważny element dobrostanu człowieka

13.  Cielesność, intymność, wstyd – teorie, badania, typologia

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacja multimedialna, film, pogadanka heurystyczna, metoda grupowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu/kolokwium pisemnego (60%). W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Nowina-Konopka M., Feleszko W., Małecki Ł., Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, Kraków 2018
2. Suchorzewka J., Olejniczak M. (red.), Humanizacja medycyny, Kraków 2011
3. Izdebski Z., Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 18-49 lat w 2017 roku. Studium badawcze na tle przemian od 1997 roku, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Berkhof M, van Rijssen HJ, Schellart AJ, Anema JR, van der Beek AJ. Effective training strategies for teaching communication skills to
physicians: an overview of systematic reviews. Patient Educ Couns. 2011;84(2):152-162. doi:10.1016/j.pec.2010.06.010
2. Boissy A. Windover AK, Bokar D, Karafa M, Neuendorf K, Frankel RM, Merlino J Rothberg MB Communication Skills Training for Physicians
Improves Patient Satisfaction. J Gen Intern Med. 2016 Jul;31(7):755-61
3. Hashim MJ. Patient-Centered Communication: Basic Skills. Am Fam Physician. 2017;95(1):29-34.
4. VandeKieft GK. Breaking bad news. Am Fam Physician. 2001;64(12):1975-1978.

Uwagi


Zmodyfikowane przez (ostatnia modyfikacja: 02-08-2021 15:04)