SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pielęgniarstwo wielokulturowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pielęgniarstwo wielokulturowe
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-PIEL-WK
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie 
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do samodzielnego podjęcia specjalistycznej opieki pielęgniarskiej  nad chorymi z odmiennych kręgów kulturowych i religijnych.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności pozyskane w zakresie studiów I stopnia z podstaw pielęgniarstwa, znajomość Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, prawa wykonywania zawodu oraz rodzaju realizowanych świadczeń pielęgniarskich w Polsce.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
 2. Transkulturowa opieka pielęgniarska
 3. Wzory kulturowe i religijne odnoszące się do zdrowia i choroby
 4. Opieka zdrowotna nad pacjentami wyznającymi różne religie

Ćwiczenia:

 1. Holistyczne rozumienie drugiej osoby według modelu wielokulturowego pielęgnowania Madeleine Leininger 
 2. Rola kultury w utrzymaniu zdrowia i powstawaniu chorób (somatycznych, psychicznych)
 3. Planowanie opieki  pielęgniarskiej w stosunku do pacjenta w ramach kulturowych, etnicznych, religijnych i społecznych uwarunkowań.

Metody kształcenia

Metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:Test jednokrotnego wyboru, aktywny udział studenta w zajęciach. Ocena pozytywna powyżej 60% punktów możliwych do uzyskania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Majda A., Zalewska-Puchała J., Ogórek-Tęcza B.: Pielęgniarstwo transkulturowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 2. Fry S. T. Fry., Etyka w praktyce pielęgniarskiej, Wydawnictwo Mak med, Lublin 2009
 3. Tworuschka M., Tworuschka U.: Religie Świata – Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam Buddyzm, Hinduizm.(Wydanie V- o tomowe) Wydawnictwo Agora, Warszawa 2009
 4. Tworuschka M., Tworuschka U.: Religie Świata – Inne Religie. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

1.Europejska Konwencja Praw Człowieka

2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/  

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 15:29)