SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia zdrowia
Kod przedmiotu 12.2-WL-PIELD-PZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 20 1,33 20 1,33 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z najważniejszymi zagadnieniami psychologii zdrowia, psychologii jakości życia oraz psychologii chorego somatycznie. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, uzyskana w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Wykłady i ćwiczenia:

 1. Wiedza z zakresu przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, uzyskana w trakcie studiów pierwszego stopnia.
 2. Pojęcie zdrowia i choroby: koncepcje i modele zdrowia, holistyczne ujęcie zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne. 
 3. postawy prozdrowotne, czynniki sprzyjające zdrowiu: aktywność fizyczna,  nawyki żywieniowe,  zasoby osobiste i społeczne. 
 4. Zjawiska ryzykowne dla zdrowia: otyłość,  uzależnienia, stres. 
 5. Psychologia chorego somatycznie: psychoonkologia, psychoprofilaktyka i leczenie chorób układu krążenia. Jakość życia osób starszych oraz osób niepełnosprawnych: stereotypy i uprzedzenia, lęk przed chorobą i śmiercią.
 6.  Modele aktywizacji osób starszych
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych - czynniki sprzyjające zdrowiu: program optymalnej aktywności fizycznej, zdrowa dieta schematy odżywiania.
 8. Zjawiska ryzykowne dla zdrowia: otyłość psychologiczne korelaty, jakość życia osób otyłych, stres jako czynnik zagrażający zdrowiu oraz obniżający jakość życia, uzależnienia jako nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 9.  Psychologia chorego somatycznie: psychoonkologia, psychoprofilaktyka i leczenie chorób układu krążenia.

Metody kształcenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej - test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z progami punktowymi, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej - test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z progami punktowymi, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Limit nieobecnosci usprawiedliwonych bez odrabiania : 2 nieobecnosci w czasie semestru (4 godziny) na wykladachi 1 na ćwiczeniach (2 godziny).

Limit nieobecności usprawiedliwionych do odrabiania : max 2 nieobecnosci na wykladach (4 godziny) i 2 godziny ćwiczeń .

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Bishop G. D. - Psychologia zdrowia., Wrocław, 2000.
 2. Heszen I., Sęk H - Psychologia zdrowia., Warszawa, 2007.
 3. Heszen I., Życińska J. - Psychologia zdrowia: w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Warszawa, 2008,
 4. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. – Osobowość, stres a zdrowie, Warszawa, 2010,

Literatura uzupełniająca

 1. Głębocka A. - Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Kraków, 2009,
 2. Łukaszewski W. - Udręka życia, Gdańsk, 2010,
 3. Łuszczyńska A - Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne, Warszawa, 2011,
 4. Gawor A., Głębocka A. - Jakość życia współczesnego człowieka, Kraków, 2007,
 5. Szczerbińska K., Wilczek-Rużyczka E. (red): - Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych., Kraków, 2010,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marzanna Farnicka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2021 21:50)