SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-NO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Iwona Bonikowska
  • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie 
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student po zrealizowaniu treści programowych przedmiotu będzie przygotowany do podjęcia opieki i edukacji terapeutycznej nad chorymi w niewydolności oddechowej.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu anatomii, fizjologii, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego.

Zakres tematyczny

Wykład/ćwiczenia:

  1. Niewydolność oddechowa z stanach zapalnych płuc.
  2. Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa.
  3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  4. Alergia i astma oskrzelowa.
  5. Serce płucne.
  6. Zatorowość płucna.
  7. Edukacja jako istotny element terapii w niewydolności oddechowej.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne w Centrum Symulacji Medycznej, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład i ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Płusa T. Choroby układu oddechowego. Wyd. Termedia Poznań 2014

2.  Antczak A. POChP w przypadkach klinicznych. PZWL  Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca

1. Talarska D. Zozulińska–Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL Warszawa  2017.

2.   Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 15:45)