SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Kod przedmiotu 12.0-WL-PIELD-S-EGZM1/2
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 40 2,67 40 2,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 Przygotowanie studenta do egzaminu magisterskiego: syntetyczne formułowanie odpowiedzi, umiejętność prowadzenia dyskusji. Praca magisterska o charakterze badawczym stanowi opracowanie w formie pisemnej.

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie nauk podstawowych, nauk społecznych i opieki specjalistycznej, zaliczenie II semestru.

Zakres tematyczny

 1. Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowania  pracy dyplomowej- magisterskiej
 2. Układ piśmiennictwa w naukach medycznych i naukach o zdrowiu zgodny ze standardem Vancouver (autor-numer) lub standardem Harwardzkim (autor-data)
 3. Prezentacje wykonanych badań/obserwacji z zakresu opieki specjalistycznej
 4. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa; kryteria i wymagania

Metody kształcenia

Seminarium:wykład konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej (problem based learning) i dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykorzystanie cyfrowych baz danych w przygotowaniu literatury na wybrany temat badawczy i jego prezentacja podczas zajęć.

 

 

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Czarkowska-Paczek B. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Edra Urban & Partner Wrocław 2016
 2. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
 3. Kulczycki E. Struktura artykułu naukowego - uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/
 4. Dąbrowski A. Metoda studium przypadku – krok po kroku http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-057de5e2-6ca1-4d9c-9bbc-39925235a7aa/c/Studia_Socjologiczne_2017_nr4_s.249_262.pdf
 5. Regulamin dot. kryteriów i zasad przygotowania pracy dyplomowej https://www.wlnz.uz.zgora.pl/index.php?praca-dyplomowa
 6. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Standardy układu piśmiennictwa National Library of Medicine  https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 18:08)