SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
Kod przedmiotu 12.5-WL-PIELD-FARM-ORD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sylwia Michalak
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 40 2,67 40 2,67 Egzamin
Ćwiczenia 20 1,33 20 1,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student nabywa umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji o lekach i leczeniu, umiejętności właściwego doboru leku z uwzględnieniem wieku, wskazań, przeciwskazań, interakcji, chorób współistniejących. 

Przygotowanie pielęgniarki w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne
do kontynuacji leczenia.

Wymagania wstępne

Znajomość biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

Moduł I

Wykłady: (10 godz.)

 1. Aspekty prawne ordynowania leków i wypisywania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 2. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki,  transport leku, procesy enzymatyczne, miejscowe i ogólne działanie, wchłanianie leków, drogi podania, dystrybucja leku, eliminacja leku, stężenie leku.
 3. Farmakogenetyka. Interakcje leków
 4. Racjonalna antybiotykoterapia zasady.
 5. Zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi.

Ćwiczenia (10h)

 1. Zagadnienia formalnoprawne.
 2. Receptura ogólna, źródła informacji o lekach, postacie leków. Rodzaje dawek, obliczanie dawek dla dzieci.
 3. Zasady zapisywania leków, elementy recepty.
 4. Zasady refundacji leków.
 5. Zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
 6. Klasyfikacja wyrobów medycznych.
 7. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach chorobowych w trakcie farmakoterapii.
 8. Środki dezynfekcyjne i środki antyseptyczne dopuszczone do stosowania w Polsce.
 9. Środki kontrastowe.

Moduł II

Wykład (30 godz.)

 1. Zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji oraz w wieku rozwojowym i podeszłym. Wpływ stanów patologicznych na farmakoterapię.
 2. Leki stosowane w chorobach układu krążenia: nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności mięśnia sercowego, antyarytmiczne. Leki przeciwmiażdżycowe.
 3. Hormony przysadki mózgowej i kory nadnerczy, hormony płciowe, środki antykoncepcyjne, hormonalna terapia zastępcza
 4. Leki stosowane w niedokrwistościach.
 5. Leki działające na układ pokarmowy: leki stosowane w chorobie wrzodowej,  leki stosowane  refluksie żołądkowo-przełykowym, leki wpływające na perystaltykę jelit, leki przeciwwymiotne
 6. Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego: leki psychotropowe, leki stosowane w leczeniu padaczki, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera.
 7. Farmakoterapia cukrzycy. Leki przeciwcukrzycowe, leki stosowane w śpiączce hipo-i hiperglikemicznej
 8. Racjonalna antybiotykoterapia zasady.
 9. Terapia bólu.
 10. Leki stosowane w chorobach okulistycznych i dermatologicznych.
 11. Leki i terapie przeciwnowotworowe
 12. Terapia stanów nagłych.

Ćwiczenia (10 godzin):

 1. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa.
 2. Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych.
 3. Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych
 4. Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki.
 5. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach chorobowych w trakcie farmakoterapii.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne z omawianiem przypadków klinicznych, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej - test z progami punktowymi, warunkiem zdania jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Egzamin poprawkowy przeprowadzony jest w formie ustnej lub pisemnej (test z progami punktowymi). O formie egzaminu studenci zostaną poinformowani  na miesiąc przed terminem egzaminu.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja  pracy studenta. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Dopuszczalne jest do 10% nieobecności usprawiedliwionych.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1.  Rajtar-Cynke G. Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Wyd. Czelej, wydanie III zmienione i uzupełnione,  Warszawa 2016
 2.  Schmid B, Strub P, Studer A., (red. pol. Prandota J). Farmakologia dla zawodów pielęgniarskich. Wyd. MedPharm 2019.
 3.  Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej. Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak Edra Urban & Partner, 2019

Literatura uzupełniająca

 1. Korbut R. Farmakologia. Wyd. lekarskie PZWL Warszawa 2019, wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone
 2. Obliczanie dawek leków, wyd. PZWL Rok wydania: 2017
 3. Farmakologia z elementami toksykologii - tom 1-2Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Peter Ruth, Sabine Menzel, Achim Schmidtko, red. wyd. pol. Dariusz Pawlak, red. wyd. pol. Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz; Wydawnictwo MedPharm ; Wrocław 2020, wyd.1
 4. Rozporządzenia, obwieszczenia:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1739)
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) 
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

   

Uwagi

Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia jest zorganizowany w sposób umożliwiający studentom będącym absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.), osiągnięcie szczegółowych efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.Moduł I i II realizują studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia przed rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli  kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń część I (Dz. U. z 2018 r. poz. 123). 

Program realizowany jest  w II modułach:
Moduł I - realizowany przez studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia przed rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli  kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń część I (Dz. U. z 2018 r. poz. 123). Obejmuje 60 godzin i 5 ECTS oraz osiągnięcie szczegółowych efektów kształcenia określonych dla studiów pierwszego stopnia (D.W1-D.W7, D.U1-D.U4) oraz realizację efektów  kształcenia wskazanych   w standardach kształcenia  studiów drugiego stopnia (B.W1-BW4,B.U1-B.U4). Po zrealizowaniu modułu I (W-10 godzin, Ć-10 godzin) realizują moduł II.

Moduł II - realizowany przez studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia po roku akademickim 2016/2017 lub ukończyli  kurs specjalistyczny w zakresie samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń, część I(Dz. U. z 2018 r. poz. 123). Obejmuje 40 godzin i realizację efektów kształcenia w zakresie studiów drugiego stopnia (B.W1-BW4,B.U1-B.U4) oraz efekty kształcenia wskazane w standardach kształcenia pierwszego stopnia (D.W1-D.W7, D.U1-D.U4) student ma zaliczone na poczet realizowanego przedmiotu przez Dziekana Wydziału.Student zalicza przedmiot: 60 godz. 5 ECTS 


Zmodyfikowane przez dr n. med. Sylwia Michalak (ostatnia modyfikacja: 28-07-2021 15:44)