SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-ZUN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Chmielowiec
 • dr n. med. Jan Mejnartowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów w wiedzę i umiejętności dające możliwość profesjonalnego oraz nowoczesnego sprawowania opieki pielęgniarskiej i edukacji terapeutycznej nad pacjentem ze zaburzeniem  układu nerwowego.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw pielęgniarstwa, neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Choroby otępienne, w szczególności choroba Alzheimera, otępienie czołowe, otępienie naczyniopochodne.
 2. Choroby  jąder podstawy, w szczególności choroba Parkinsona.
 3. Choroby demielinizacyjne, w szczególności stwardnieniu rozsianym.
 4. Chorobach układu nerwowo–mięśniowego, w szczególności stwardnienie boczne zanikowe. 

Ćwiczenia:

 1. Zasady planowania opieki nad chorymi w pielęgniarstwie neurologicznym.
 2. Grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach neurologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.
 3. Przygotowanie chorego do samoopieki w schorzeniach neurologicznych.
 4. Zasady aktywizacji chorego ze schorzeniami neurologicznymi niepełnosprawnego .
 5. Edukacja terapeutyczna  pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, grupy wsparcia.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza przypadków indywidualnych, analiza dokumentów, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną w formie pisemnej - test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, warunkiem zdania jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test, wykonanie zadania indywidualnego, praca w grupie. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1.       Jarosz K. Pielęgniarstwo neurologiczne. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2008.

2.       Losy J. Stwardnienie rozsiane. Wyd. Czelej Lublin 2013.

3.       Mirowska-Guzel D. Zalecenia i porady dla chorych na SM. Wyd. Medical Education 2016.

4.       Zakrzewska-Pniewska B. Podstawy diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. Wyd. Via Medica 2010.

5.       Kotowicz J. Stwardnienie rozsiane. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

6.       Żdanowicz A. Rola pielęgniarki w oddziale neurologicznym. Wyd. PWSZ Piła 2008.

7.       Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

8.       Czasopismo "Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne" http://www.jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical

Literatura uzupełniająca

 1. Pielęgniarstwo XXI Wieku. http://www.wydawnictwo.umlub.pl
 2. Czasopismo "Problemy Pielęgniarstwa" https://journals.viamedica.pl/
 3. Ackley B, Ladwig GB. (red. pol. wydania Zarzycka D, Ślusarska B). Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Wyd. GC Media House Warszawa 2011.
 4. Jabłońska R, Ślusarz R. Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego. Wyd. Contuino Wrocław 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 15:22)