SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informacja naukowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informacja naukowa
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-IN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Izabela Łasińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących:

(i) posługiwania się medycznymi bazami danych (poszukiwanie określonych zagadnień i prawidłowość cytowań)

(ii) interpretacji publikacji naukowych

(iii) projektowania badań klinicznych 

(iv) zastosowania medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine, EBM).

 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie nauk podstawowych i nauk medycznych.

Zakres tematyczny

(i) Podstawowe pojęcia dotyczące informacji naukowej (IF, MNiSW, kształt artykułów naukowych, formy bibliografii i cytowań, lista filadelfijska, RECIST 1.1, OS, PFS, ORR).

(ii) Wyszukiwanie informacji naukowych w bazach danych elektronicznych (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, http://onkologia.org.pl/raporty/, https://clinicaltrials.gov/) i drukowanych w oparciu o różnorodne kryteria.

(iii) Badania kliniczne jako źródło informacji naukowej (EBM).

(iv) Interpretacja wyników publikacji w czasopismach naukowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej (problem based learning) i dyskusji.Wykorzystanie platformy CM do rozwiązywania zadań i umieszczania prezentacji. Konsultacje zgodnie z informacją umieszczoną na platformie CM. W przypadku formy elektronicznej seminaria za pomocą aplikacji google meet.

 

Ostateczna forma przeprowadzenia seminarium (elektronicznie/osobiście) zależy od rozporządzenia JM Rektora.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podczas seminariów należy wykazać się aktywnością i wykonywać zadane prace (projektowanie badań klinicznych, praca z bazami danych,recenzja artykułów, interpretacja artykułów) oraz prezentować je w określonym terminie i umieszczać na platformie CM. W przypadku zdarzeń losowych, po uzgodnieniu z prowadzącym, można uzupełnić braki w określonym czasie. W przypadku wykonania wszystkich zadań,  przewidziany jest test końcowy - pytania jednokrotnego wyboru (30), gdzie progiem uzyskania zaliczenia (zaliczenie bez oceny)  jest co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Kulczycki E. Struktura artykułu naukowego - uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/

2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

3. Ogólnodostępne bazy danych: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, http://onkologia.org.pl/raporty/, https://clinicaltrials.gov/.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Izabela Łasińska (ostatnia modyfikacja: 30-07-2021 09:44)