SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Endoskopia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Endoskopia
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-END
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • lek. med. Jacek Bywalec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 40 2,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności  z zakresu endoskopii (ich rodzajów, wskazań do ich zastosowania, użyteczności metod w dochodzeniu do diagnozy klinicznej), przyswojenie metod przygotowania pacjenta do diagnostyki, opieka nad pacjentem poddawanym zabiegom diagnostycznym oraz po badaniu diagnostycznym. 

Wymagania wstępne

wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu- biofizyki, radiologii, biochemii, patofizjologii.

Zakres tematyczny

Wykłady/ćwiczenia:

 1. Diagnostyczne i terapeutyczne możliwości endoskopii. 
 2. Endoskopia – przygotowanie pacjenta do badania. Rola pielęgniarki - opieka w trakcie i po badaniu.
 3. Gastroskopia – diagnostyczna i terapeutyczna.-rola gastroskopii w rozpoznawaniu i leczeniu krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 4. Endoskopowe leczenie nowotworów przewodu pokarmowego.
 5. Colonoskopia – diagnostyczna i terapeutyczna.
 6. Wsteczna cholangiopancreatografia (ERCP) – wskazania, protezowanie dróg żółciowych.
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej obowiązujące w pracowni endoskopowej;
 8. Przygotowanie chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu, w zakresie przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii i ortopedii- podstawy teoretyczne

Praktyka zawodowa:

 1. Omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych;
 2. Przygotowanie chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu, w zakresie przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii i ortopedii;
 3. Praca indywidualna i w grupach ukierunkowana na umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem, znajomość postępowania terapeutycznego, komplementarność oceny przypadku klinicznego, definiowanie planu terapii, współdziałanie w zespole terapeutycznym i znajomość kompetencji zawodowych jego członków.

Metody kształcenia

 

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 

1.Andrzej Dąbrowski, Endoskopia przewodu pokarmowego, Czelej, 6, 2019

2. Pruszyński B, Cieszanowski A. Radiologia - diagnostyka obrazowa : RTG, TK, USG i MR. Wyd. Lekarskie PZWL 2016.

3. Daniel B, Pruszyński B. Anatomia radiologiczna Rtg, TK, MR, USG, SC Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Tadeusiewicz, J. Śmietański, Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków, 2011.
 2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Praktyka zawodowa:40 godzin, 2 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 17:40)