SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-PZ-ŚP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ
  • dr Aneta Klimberg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Treści realizowane w ramach przedmiotu pozwolą na przygotowanie studenta do planowania, realizowania i koordynowania kompleksowej opieki profilaktycznej oraz działań z zakresu promocji zdrowia. 

Wymagania wstępne

Podbudowę realizowanych treści będą stanowić przedmioty z zakresu promocji zdrowia i pielęgniarstw klinicznych.

Zakres tematyczny

Wykład

  1. Podstawy teoretyczne promocji zdrowia; powtórzenie terminologii
  2. Zasoby osobiste i społeczne jako element współczesnej promocji zdrowia.
  3. Zasady budowania, wdrażania oraz ewaluacji programów interwencyjnych z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych
  4. Programy zdrowotne skierowane do wybranych grup ludności.
  5. Programy zdrowotne ogólnopolskie i skierowane do środowisk lokalnych (gmina, powiat, województwo, kraj)

 

Ćwiczenia

1.Diagnozowanie  potrzeb (jednostka, rodzina, społeczność lokalna) .

2. Metody edukacji zdrowotnej

3. Programy profilaktyczne ukierunkowane na grupy chorób i środowiska

4. Edukacja do bycia aktywnym pacjentem.

Metody kształcenia

Metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

94-100% bardzo dobra ocena; 85-93% dobra plus; 76-84% dobra; 68-75% dostateczna plus; 60-67% dostateczna; 59 i mniej – ocena niedostateczna.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają:odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy studenta. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25

stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Dyzmann-Sroka A.,PiotrowskiT.,Programy Zdrowotne Skuteczna Profilaktyka Zachorowań, PZWL, Warszawa 2017
  2. Cianciara D.,Zarys Współczesnej Promocji Zdrowia, PZWL, Warszawa 2017
  3. Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWu Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca

1.  Dyzmann-Sroka A.,PiotrowskiT.,Programy Zdrowotne Skuteczna Profilaktyka Zachorowań, PZWL, Warszawa 2017

2. Ślusarska B.,Marcinowicz L., Opieka Nad Podopiecznym W Praktyce Pielęgniarki Rodzinnej. Opisy Indywidualnych Przypadków, Continuo, 2017

3. Szymańska J.: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. ORE Warszawa 2012, dostępne na http://bc.ore.edu.pl/Content/225/programy_profilaktyczne_2012.pdf

4. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/  oraz materiały internetowe wskazane przez wykładowców.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klimberg (ostatnia modyfikacja: 31-07-2021 21:51)