SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Koordynowana opieka zdrowotna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Koordynowana opieka zdrowotna
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-KOZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Wykład 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wskazanie różnorodności w podejściu do zagadnień opieki koordynowanej.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu zdrowia publicznego.

Zakres tematyczny

Wykłady

  1. Szczegółowe cele opieki koordynowanej.
  2. Klasyfikację opieki koordynowanej.
  3. Opieka koordynowana i transgraniczna UE – pojęcie, zasady działania, przykłady stosowania.

Ćwiczenia

  1. Zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w opiece zdrowotnej.
  2. Stopnie koordynacji.
  3. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia  jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Golinowska S. (red), (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia, Polska 2012, NFZ i European Observatory on Health Systems and Policies, Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1. Kozieł A., Kononiuk A., Wiktorzak  K.,Opieka koordynowana, definicja, międzynarodowe doświadczenia jako inspiracja dla Polski Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2017; 15 (3): 251–257
  2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 13-08-2021 23:02)