SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-T-WM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Ćwiczenia 20 1,33 20 1,33 Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 40 2,67 Zaliczenie 
Warsztaty 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student po zrealizowaniu treści programowych przedmiotu będzie przygotowany do podjęcia opieki nad chorymi w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu anatomii, fizjologii, pielęgniarstwa internistycznego  i anestezjologicznego.

Zakres tematyczny

Wykłady/ćwiczenia:

 1. Ostra niewydolność oddechowa – przyczyny, diagnostyka i leczenie.
 2. Zasady stosowania tlenoterapii biernej.
 3. Wentylacja mechaniczna chorych z niewydolnością oddechową.
 4. Sprzęt stosowany w tlenoterapii biernej i czynnej.
 5. Wentylacja mechaniczna – zasady i metody stosowania w różnych stanach klinicznych.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej:

1. Scenariusze : ostra i przewlekla niewydolność oddechowa.

Praktyka zawodowa:

 1. Monitorowanie stanu  pacjenta leczonego tlenem.
 2. Warunki przyjęcia pacjenta do programu leczenia respiratorem w warunkach domowych
 3. Kompleksowa opieka nad pacjentem i wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych
 4. Edukacja pacjenta i jego rodziny
 5. Terapia przy pomocy respiratora metodą inwazyjną lub nieinwazyjną.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia, metoda symulacyjna (w Centrum Symulacji Medycznej) i przypadków. Praktyka zawodowa odbywa się  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w szczególności w oddziałach szpitalnych -oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc oraz poradni leczenia domowego tlenem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej: prawidłowe wykonanie zadania indywidualnego i zespołowego, pozytywna ocena bezpośredniej pracy z pacjentem.

Zajęcia praktyczne: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Maciejewski D. Red.: Podstawy wentylacji mechanicznej Wyd.  Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2016
 2. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. . Red.  : Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach    zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014
 3. Wołowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

2. Kruszyński Z.: Zespół ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS). Postępowanie w trudnej intubacji. PZWL, Warszawa 2008

Uwagi

Praktyka zawodowa: 40 godzin, 2 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 18:26)