SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-ZZP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Karolina Sot
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do sprawowania opieki nad osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami zgodnie, z zobowiązującymi standardami postępowania w psychiatrii i pielęgniarstwie psychiatrycznym oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Przewlekłe zaburzenia psychiczne metody ich leczenia.
 2. Funkcjonowanie rodziny chorego psychicznie w społeczeństwie.
 3. Cele i zadania pielęgniarki w pracy z chorym psychicznie i jego rodziną.
 4. Formy opieki psychiatrycznej i ich znaczenia w opiece nad pacjentami z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.
 5. Pomoc i wsparcie udzielane osobom z zaburzeniami psychicznego i ich rodzinom w ramach świadczeń medyczno-społecznych.
 6. Stygmatyzacja chorego psychiczne, rozpoznanie jego sytuacji życiowej i przeciwdziałanie izolacji społecznej.
 7. Psychiatria środowiskowa, rola i zadania pielęgniarki w psychiatrii środowiskowej.

Ćwiczenia:

 1. Ocena stanu psychicznego pacjenta. Rozpoznanie problemów chorego, planowanie procesu pielęgnowania, wdrożenie, realizacja i ocena. Dokumentowanie procesu pielęgnowania.
 2. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym.
 3. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej wobec chorego na schizofrenię. Udział pielęgniarki w rehabilitacji i psychoedukacji pacjenta oraz jego rodziny na podstawie deficytów z zakresu samodzielności, kontaktów społecznych.
 4. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania. Pielęgnacja, psychoedukacja i rehabilitacja. oraz współpraca z rodziną chorego.
 5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychoorganicznymi. Udział pielęgniarki w rehabilitacji i psychoedukacji pacjenta oraz jego rodziny na podstawie po dokonaniu oceny jego samodzielności oraz zdiagnozowaniu sytuacji rodzinnej.
 6. Pielęgnacja, psychoedukacja i rehabilitacja pacjenta w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Nauka pacjenta i jego rodziny w rozpoznawaniu objawów zwiastujących nawrót choroby.
 7. Udział pielęgniarki w opiece nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi.
 8. Edukacja rodziny i możliwości uzyskania opieki środowiskowej, wsparcia oraz informacji odnoszących się do sytuacji kryzysowych.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza przypadków, instruktaż, praca pod kierunkiem nauczyciela, praca z dokumentacją, ćwiczenia w grupach w Centrum Symulacji Medycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: Zaliczenie na ocenę przeprowadzony w formie pisemnej - test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów - test, wykonanie zadania indywidualnego, praca w grupie. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa - to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1.      Górna K. Jaracz K. Rybkowski J. Pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL Warszawa 2012

2.       Casher M.I. Bess J.D. Pacjent na oddziale psychiatrycznym. Wskazówki praktyczne. PZWL  Warszawa 2013

3.       Wilczek–Różyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wyd. Czelej Lublin 2007

4.      Załuska M. Prot K. Bronowski P. Psychiatria Środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym. IPiN  Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

1.       Bronowski P. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Wyd.Akademii Pedagogiki Specjalnej  Warszawa 2012

2.       Freyberger H. Kompendium psychiatrii psychoterapii medycyny psychosomatycznej. PZWL Warszawa 2005

3.       Klimak K. Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego. Wyd.Czelej, Lublin 2002

4.       Meder J.Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Warszawa 2000

5.       Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 17:58)