SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-P-ONKO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Gwara
  • dr n. med. Izabela Łasińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 40 2,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student po zrealizowaniu treści programowych przedmiotu będzie przygotowany do podjęcia opieki i edukacji terapeutycznej nad chorymi onkologicznym i jego rodziną.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu anatomii, fizjologii, interny i pielęgniarstwa internistycznego.

Zakres tematyczny

Wykłady/ćwiczenia:

1. Specyfika pracy pielęgniarki na oddziale chemioterapii i radioterapii. Organizacja oddziałów, dokumentacja medyczna.

2. Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym.

3. Postępowanie pielęgniarskie przy przygotowywaniu i podawaniu cytostatyków.

4. Skutki uboczne najczęściej stosowanych cytostatyków – postępowanie pielęgniarskie.

5. Cewniki centralne – rodzaje, zasady użytkowania i pielęgnacji, profilaktyka zakażeń.

6. Przygotowanie chorego do chemioterapii i radioterapii.

7. Standardy opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach onkologicznych.

8. Udział pielęgniarki w żywieniu pacjenta onkologicznego. 

9. Komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną. 

10. Diagnostyka w onkologii. 

11. Najczęstsze nowotwory- objawy, rozpoznawanie, leczenie. 

12. Profilaktyka chorób nowotworowych. 

Praktyka zawodowa:

1. Rozpoznawanie potrzeb biopsychospołecznych pacjentów z chorobą nowotworową.

2. Planowanie kompleksowej opieki pielegniarskiej nad pacjententem z chorobą nowotworową.

3.Prowadzenie edukacji terapeutycznej z pacjentem z choroba nowotworową oraz jego rodziny.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia w grupach, metoda sytuacyjna i przypadków .Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

w szczególności w oddziałach szpitalnych. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. Obecność 100%.W przypadkach usprawiedliwionych nieobecności, których dozwolony limit nie może przekroczyć 2 zajęć, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Łuczyk M, Szadowska-Szlachetka Z, Ślusarska B. Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym. PZWL Warszawa 2017.

2. Koper A, Wrońska I. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową. PZWL Warszawa 2017. 

3. Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne – podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Jeziorski A. Onkologia. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2015.
2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Praktyka zawodowa: 40 godzin, 2 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Anna Gwara (ostatnia modyfikacja: 26-07-2021 21:34)