SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna nad chorym z przetoką i leczeniu ran przewlekłych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna nad chorym z przetoką i leczeniu ran przewlekłych
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-OETRP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Anna Gwara
 • dr n. med. Bogusław Staniul
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 20 1,33 20 1,33 Zaliczenie 
Ćwiczenia 25 1,67 25 1,67 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 15 1 Egzamin

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stomią jelitową i z ranami przewlekłymi oraz prowadzenia edukacji terapeutycznej.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu programu studiów I stopnia w zakresie przedmiotów: anatomia, fizjologia, patologia, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Proces gojenia się ran. Charakterystyka trudno gojących się ran.
 2. Ocena miejscowych cech trudno gojących się ran według koncepcji TIME.
 3. Odleżyny- rodzaje, klasyfikacja, leczenie, powikłania, profilaktyka.
 4. Rodzaje owrzodzeń kończyn dolnych- przyczyny powstawania, charakterystyka, rozpoznanie i leczenie.
 5. Inne trudno gojące się rany- oparzenia, odmrożenia, rany pooperacyjne, przeszczepy skórne.
 6. Pojęcie „stomia”,  rodzaje oraz wskazania do wyłonienia przetoki jelitowej.
 7. Wskazania do wyłonienia przetoki moczowej.
 8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, opieka pooperacyjna, pielęgnacja stomii. Prawidłowy dobór sprzętu stomijnego.
 9. Powikłania chirurgiczne miejscowe wczesne oraz późne, dermatologiczne i ogólnoustrojowe.

 

Ćwiczenia:

 1. Opatrunki nowej generacji- zastosowanie opatrunków interaktywnych zależnie od stadium rozwoju i wyglądu odleżyn- klasyfikacja według systemu kolorowego.
 2. Rola kompresjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych.
 3. Rola i udział pielęgniarki w leczeniu ran operacyjnych i nieoperacyjnych, hiperbarii tlenowej i metodach podciśnieniowych
 4. Standard postępowania w zespole stopy cukrzycowej. 
 5. Rola i zadania pielęgniarki w opiece i edukacji terapeutycznej nad pacjentem z ranami przewlekłymi
 6. Rola i zadania pielęgniarki w opiece i edukacji terapeutycznej nad pacjentem z wyłonioną przetoką jelitową i przetoką moczową
 7. Opieka pielęgniarska we wczesnym okresie pooperacyjnym
 8. Żywienie pacjentów z przetoką jelitową.
 9. Poradnie stomijne oraz grupy wsparcia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne  w Centrum Symulacji Medycznej  z omawianiem przypadków klinicznych, instruktaż.Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w szczególności w oddziałach szpitalnych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej - test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z progami punktowymi, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia

Praktyka zawodowa: warunkiem zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich działań przewidzianych do realizacji w ramach programu.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Grey Joseph E. Harding Keith G. Leczenie ran w praktyce, PZWL Warszawa 2018
 2. Szewczyk M. Jawień A. Leczenie ran przewlekłych.  PZWL Warszawa 2012
 3. Walewska E. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2018.
 4. Jarosz M. Żywienie chorych ze stomią. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2014.
 5. Kózka M, Bielecki K. Model opieki nad pacjentem ze stomią. Proktologia 2017; 3(2): 302-304.

 

Literatura uzupełniająca

 1.  Oszkinis G. Gabriel M., Pukacki F. i wsp. Leczenie ran trudno gojących się. Blackhorse. Warszawa 2006
 2. Krasowski G. Kruk M. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. PZWL,Warszawa 2008
 3.  Biercewicz M. Stomia jako trudny problem życiowy. Pielęgniarstwo Polskie 2002; 1(13): 87- 94.
 4.  Banaszkiewicz Z, Jawień A. Stomie jelitowe – przyczyny, zasady wyłaniania. Valetudinaria 2004; (9)2: 106-108.

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/ 

Uwagi

Praktyka zawodowa 20 h, 1 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 15-09-2021 12:18)