SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastepczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastepczym
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-OETN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Wykład 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza i umiejętności do zapewnienia opieki nad dorosłym pacjentem z niewydolnością nerek uwzględniająca zagadnienia samoopieki w warunkach domowych. 

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego.

Zakres tematyczny

Wykład i ćwiczenia:

1. Organizacja, wyposażenie oraz specyfika pracy pielęgniarki w oddziale nefrologii, hemodializ oraz dializy otrzewnowej.

2. Przygotowanie chorego do CADO i ADO (Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej i Automatycznej Dializy Otrzewnowej) oraz Hemodializy.

3. Program edukacji chorego przygotowywanego do leczenia metodą CADO.

4. Opieka nad chorym w trakcie zabiegu Automatycznej Dializy Otrzewnowej (za pomocą cyklera).

5. Opieka nad chorym w trakcie zabiegu dializy otrzewnowej (metodą Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej - CADO).

6. Opieka nad chorym w trakcie zabiegu Hemodializy.

7. Pielęgnacja dojścia – przetoki u chorych hemodializowanych oraz cewnika Tenckhoffa u pacjentów dializowanych otrzewnowo.

8. Zasady odżywiania chorych dializowanych.

9. Opieka nad chorym przed i po zabiegu transplantacji nerek.

Praktyka zawodowa:

1. Stosuje  techniki  nerkozastępcze w schyłkowej niewydolności nerek.

2. Opracowuje  i wdraża plan opieki pielegniarskiej nad pacjentem podczas dializoterapii.

3.Przygotowuje  chorego do CADO i ADO.

4.Prowadzi edukację pacjenta w zakresie pielęgnacji przetoki u chorych hemodializowanych oraz cewnika Tenckhoffa u pacjentów dializowanych otrzewnowo, zasad żywienia, postepowania w sytuacjach nagłych.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne w Centrum Symulacji Medycznej, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład i ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa: warunkiem zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich działań przewidzianych do realizacji w ramach programu.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Białobrzeska B, Dębska-Ślizeń A. Pielęgniarstwo nefrologiczne. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2015.

2. Myśliwiec M. Wielka interna. Nefrologia. Tom 1. Wyd. Medical Tribune Warszawa 2017.

3. Danovitch GM. Podręcznik transplantacji nerek. Wyd. Czelej Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Rutkowski B. Nefrologia i leczenie nerkozastępcze. Wyd. Via Medica Gdańsk 2013.

2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

 

 


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 15:27)