SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-ZwP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
 • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 20 1,33 20 1,33 Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 30 2 Egzamin

Cel przedmiotu

Wykształcenie umiejętności z dziedziny zarządzania w pielęgniarstwie, przygotowanie do zarządzania opieką pielęgniarską w zakładach opieki zdrowotnej, kształtowanie umiejętności przeprowadzania analizy ekonomicznej w praktyce i marketingu usług pielęgniarskich, kształcenie umiejętności wdrażania programów poprawy jakości w ochronie zdrowia.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z zakresu psychologii, zdrowia publicznego, podstaw pielęgniarstwa na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo oraz komunikacji interpersonalnej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

1)Modele ochrony zdrowia

2) Zarys systemu ochrony zdrowia w Polsce

3) Interesariusze w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Rola państwa

4) Rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, ich kontraktowanie finansowanie i rozliczanie

5) Formy prowadzenia działalności leczniczej

6) Rozwój umiejętności zarządczych pielęgniarki

7) Budowanie relacji i zaufania społecznego do zawodu".

Ćwiczenia:

 1. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie i ich projektowanie
 2. Pomiar obciążenia pracą na stanowiskach pielęgniarskich oraz metody pomiaru stopnia obciążenia pracą fizyczną i psychiczną.
 3. Planowanie obsad pielęgniarskich na różnych oddziałach w zależności od metody klasyfikacji pacjenta.
 4. Kontraktowanie usług medycznych.
 5. Standardy w opiece pielęgniarskiej.
 6. Proces aplikacji na stanowiska w pielęgniarskie w pracy z autoprezentacją.
 7. Modele ochrony zdrowia
 8. Zarys systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 Praktyka zawodowa:

 1. Rozwój umiejętności zarządczych pielęgniarki
 2. Budowanie relacji i zaufania społecznego do zawodu.
 3. Formy prowadzenia działalności leczniczej zdrowotnej.
 4. Rodzaje świadczeń opieki ich kontraktowanie finansowanie i rozliczanie.
 5. Planowanie obsad pielęgniarskich na różnych oddziałach w zależności od metody klasyfikacji pacjenta.

Metody kształcenia

Wykład multimedialny, dyskusja, instruktaż, pokaz, omówienie, analiza dokumentacji obserwacja, raport pielęgniarski, ćwiczenia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1.  Ksykiewicz-Dorota A. ( red.) Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.

2.  Głowacka M. D. (red.) Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej: wybrane konteksty teoretyczno – praktyczne. Termedia, Poznań 2007.

3. Frączkiewicz – Wronka A. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

4. Rudawska I., Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe. PWN, Warszawa 2007

5. System ochrony zdrowia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015

6. Golinowska S. Zarys systemu ochrony zdrowia. (red.) Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

1.   Ksykiewicz Dorota A. (red.) Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

2.   Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Praktyka zawodowa - 20 godzin, 1 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 15:35)