SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-PPM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z perspektywą rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie. Zapoznanie z działalnością organizacji międzynarodowych. 

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności pozyskane w zakresie studiów I stopnia z podstaw pielęgniarstwa, znajomość Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, prawa wykonywania zawodu. 

Zakres tematyczny

  1. Systemy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  2. Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  3. Systemy opieki pielęgniarskiej i współczesne kierunki rozwoju opieki pielęgniarskiej w świetle ICN i innych organizacji pielęgniarskich.
  4. Zasady dostępu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do świadczeń zdrowotnych w świetle prawa Unii Europejskiej.
  5. Rola i priorytety polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej.

Metody kształcenia

Metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru, aktywny udział studenta w zajęciach. Ocena pozytywna powyżej 60% punktów możliwych do uzyskania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Wrońska I. Krajewska-Kułak E. Wybrane zagadnienie z pielęgniarstwa europejskiego. Czelej  Lublin 2007
  2. Majda A. Zalewska-Puchała J. Ogórek-Tęcza B. Pielęgniarstwo transkulturowe: podręcznik dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/  

2.  Procedura uznawania kwalifikacji pielęgniarek NRPiP. Warszawa 2005

3. Dyrektywy: 36/ 2005, 452 / 77, 453/77, 36/ 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 18:01)