SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-PDW-OKI
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania pacjenta do procedur hemodynamicznych, standardów kardiologicznej opieki nad pacjentem w trakcie i po zabiegach kardiologii inwazyjnej.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii. Wiedza i umiejętności z zakresu monitorowania podstawowych parametrów życiowych.

Zakres tematyczny

Wykłady i ćwiczenia:

 1. Diagnostyka inwazyjna w chorobach serca.
 2. Przygotowanie pacjenta do procedur hemodynamicznych.
 3. Wsparcie hemodynamiczne i krążenie zewnątrzustrojowe.
 4. Główne powikłania w kardiologii inwazyjnej.
 5. Profilaktyka zakażeń w kardiologii inwazyjnej.
 6. Organizacja pracowni hemodynamiki.
 7. Rola, zadania i kompetencje pielęgniarki pracującej w pracowni hemodynamiki.
 8. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie i po wybranych zabiegach kardiologii inwazyjnej

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia w grupach, metoda sytuacyjna i przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej - test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Mroczkowska R, Serzysko B. Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2016.
 2. Kaszuba D, Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2011.
 3. Houghton A.R., Gray D. (red.1 wyd. pol. Waldemar Banasiak ; tł. Maria Jakubowska-Najnigier, Katarzyna Tymińska-Sędek). EKG- jasno i zrozumiale. Alfamedica press 2014. 

Literatura uzupełniająca

 1. Piechota M. Monitorowanie czynności i dynamiki układu krążenia. Makmed. Lublin 2016.
 2. Biuletyn Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 3. Hampton J.R. (tłumaczenie z języka angielskiego Dorota Zyśko).EKG : to proste. Edra Urban & Partner Wrocław 2018.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 18:07)