SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Patryk Krupa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie ukierunkowane na zapobieganie negatywnym następstwom nadmiernego obciążenia pracą. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z ergonomicznością i bezpieczeństwem systemów technicznych.

Wymagania wstępne

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Ergonomia: podstawowe pojęcia i definicje.
W2: Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny.
W3: Zasady pomiarów antropometrycznych, nazewnictwo ruchów, atlasy antropometryczne.
W4: Biomechanika kręgosłupa. Diagnoza i ocena ergonomiczna.
W5: Fizjologia pracy, wydolność fizyczna, pozycje i postawy ciała, kąty posturalne, techniki podnoszenia przedmiotów.
W6: Siła, moc i sprawność mięśni, pułap tlenowy i dług tlenowy.
W7: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, opis, opowiadanie, pokaz, pogadanka, dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej.

Zasady oceniania kolokwium pisemnego. Ocena:  
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994.
 2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001.
 3. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
 4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997.
 5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
 6. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 7. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000.
 2. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000.
 3. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 18-10-2022 20:42)