SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychospołeczne warunki pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychospołeczne warunki pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-04_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu psychospołecznych warunków pracy, z podstawowymi różnicami indywidualnymi między ludźmi oraz kształtowanie umiejętności z zakresu współpracy, współdziałania (w tym pracy zespołowej).

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady:

W 1-2: Bezpieczeństwo i higiena pracy (ochrona pracy, służba BHP, zarządzanie BHP, ocena ryzyka zawodowego) - wprowadzenie.

W3-4: Warunki pracy, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

W5-6: Wymagania ustawowe i pozaustawowe dotyczące psychospołecznych warunków pracy.

W7: Wytyczne i zalecenia dotyczące kształtowania psychospołecznych warunków pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Ćwiczenia:

C1-2: Struktury społeczne, procesy społeczne, zmiany społeczne i ich wpływ na pracę zawodową.

C3-4: Biopsychologia – całożyciowy rozwój człowieka a kompetencje społeczne.

C5-6: Adaptacja zawodowa warunkująca poprawne relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych.

C7: Osobowość, osobowość zawodowa, cechy preferowane w przedsiębiorstwie.

C8: Emocje i ich wpływ na relacje osobowe w zakładzie pracy.

C9: Więź społeczna i jej komponenty (w odniesieniu do środowiska pracy).

C10-11: Praca zespołowa - uwarunkowania, problemy,dylematy. 

C12-13: Czynniki motywujące do przestrzegania psychospołeczych warunków pracy.

C14-15: Stres, wypalenie zawodowe, pracoholizm jako skutki niewłaściwych psychospołecznych warunków pracy.

Metody kształcenia

W: wykład z prezentacją multimedialną.

C: ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium ustne lub pisemne (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Bukała W., Szczęch K., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warszawa 2013.

Galata S., Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy, Warszawa 2008.

Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2006.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa 2000.

Kozłowski W., Motywowanie pracowników w organizacji, Warszawa 2017.

O ocenie ryzyka zawodowego – informacja wprowadzająca, https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6256,o-ocenie-ryzyka-zawodowego-informacja-wprowadzajaca.html (10.10.2021).

Orlak K.: Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa 2014.

Pakiet edukacyjny dla szkół wyższych, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP – PIB, www.nop.ciop.pl [15.10.2021].

Pervin L.A., Psychologia osobowości, przekł. A. Orski, Gdańsk 2002.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008.

Potocka A.: Psychospołeczne zagrożenia zawodowe – zarys problemu, [w:] Merecz D. (red.): Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2011.

Romanowska-Słomka I., Słomka A, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, wyd. VI, Kraków-Tarnobrzeg 2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z  2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Szkarłat A.: Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy integralnym elementem rozwoju odpowiedzialności społecznej biznesu, „Państwo i Społeczeństwo” 2014, nr 3.


 

Literatura uzupełniająca

Kowalski J., Postawy prawne ochrony pracy w Polsce, [w:] D. Koradecka (red.), BHP i ergonomia, Warszawa 1999.

Obowiązki służby bhp w zakładzie pracy, https://www.portalbhp.pl (10.01.2021).

Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1997.

PIP, Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/182299/ul ObowiazkiPracodawc-bhp Internet.pdf (10.10.2021).

Portal Asystent BHP: Środki ochrony indywidualnej w przepisach BHP,/https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12600148111342798606193&html_tresc_root_id=1362&html_tresc_id=1719&html_klucz=1356&html_klucz_spis=, (29.04.2020).

Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,  Gdańsk 2004.

Tucholska S.: Christina Maslach, koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju, „Przegląd Psychologiczny”, Tom 44, Nr 3, 2001.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii, t. 1, Warszawa 2010.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, t. 2, Warszawa 2010.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, t. 4, Warszawa 2010.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 14-04-2022 13:12)