SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawna ochrona pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawna ochrona pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-15_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukierunkowanie przyszłego inżyniera na: ustawiczną aktualizację wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych bhp; interpretowanie przepisów dotyczących ochrony pracy; wykorzystywania przepisów dotyczących ochrony pracy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie ergonomii i bhp.

Zakres tematyczny

W1-2: Wprowadzenie: podstawowe pojęcia prawne, główne źródła prawnej ochrony pracy. Historia i teraźniejszość prawnej ochrony pracy

W3: Ochrona pracy kobiet i osób niepełnosprawnych

W4-5: Akty prawa zharmonizowanego dotyczące obowiązków projektantów, konstruktorów, producentów i użytkowników środków produkcji w zakresie BHP

W6: Wymagania prawne związane z ochroną pracy młodocianych

W7: Kolokwium zaliczeniowe

 

C1: Podstawowe zapisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Konstytucja, Kodeks pracy)

C2-3: Kompetencje podmiotów systemu ochrony pracy w Polsce

C4: Zapewnienie dostępności zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

C5: Prawne uwarunkowania ochrony pracy w warunkach pandemii (na przykładzie COVID-19)

C6-7: Zajęcia przeglądowe

Prowadzący zastrzega sobie możliwość pewnej modyfikacji kolejności tematów.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny.

Ćwiczenia: pogadanka, dyskusja, prezentacje, praca ze źródłem drukowanym (akty prawne).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: ocena aktywności w trakcie zajęć i realizacji zadań cząstkowych.

Wykład: kolokwium (51-60% - dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry).

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

Polskie akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, t.j. Dz. U. 2019, poz. 1251.

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, t.j. Dz. U. 2021, poz. 195.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, t.j. Dz.U. 2021, poz. 172.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, t.j. Dz. U. 2015, poz. 567 ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1064 ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j. Dz. U. 2021, poz. 573.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t.j. Dz. U. 2019, poz. 1205.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, t.j. Dz. U. 2019, poz. 263.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, t.j. Dz. U. 2019, poz. 210.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 1997, nr 109, poz. 704.

 

Akty prawa wspólnotowego:

DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1)

DYREKTYWA RADY z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)(89/654/EWG)

DYREKTYWA RADY 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), ze zm.

DYREKTYWA RADY z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

DYREKTYWA RADY z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)(90/269/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 9) ze zm.

DYREKTYWA RADY z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG).

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)(90/394/EWG).

DYREKTYWA 2000/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

DYREKTYWA RADY 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze  w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Literatura uzupełniająca

Bukała W., BHP w szkole. Praktyczny poradnik z dokumentacją. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2008.

BHP w firmie. Poradnik praktyczny. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2008, 2009.

Dobrowolski, M. (2017). Skąd się wziął ośmiogodzinny dzień pracy? https://www.pb.pl/skad-sie-wzial-osmiogodzinny-dzien-pracy-853740

Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja europejska po zakończeniu negocjacji Polski z UE. Białystok 2003.

Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004.

Jagieła, S. (2019). Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie, https://serwiszoz.pl/slawomir-jagiela/historia-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce-i-na-swiecie--4842.html

Metzler, I. (2013). A Social History of Disability in the Middle Ages. Cultural Considerations of Physical Impairment. Routledge Taylor & Francis.

Orłowska-Bednarz, M., Bednarz, M. (2012). Zabezpieczenie społeczne jako forma ochrony warunków życia. Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea, 2, s. 55-76.

Promocja zdrowia w środowisku pracy, red. E. Kowal. Zielona Góra 2005.

Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. O. S. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

Scalanie i tworzenie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych (2018), https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/85-lat-zus/tworzenie-polskiego-systemu-ubezpieczen-spolecznych

 

Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Promotor, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba Pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 21:28)