SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja społeczna w przedsiębiorstwach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna w przedsiębiorstwach
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu: komunikacji społecznej w zakładzie pracy (systemami komunikowania społecznego) oraz kształtowanie umiejętności budowania relacji w środowisku pracowniczym.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z zakresu psychologii i socjologii pracy - obejmująca treści programowe z przedmiotu "Psychospołeczne warunki pracy" (semestr 1).

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Komunikologia jako dyscyplina naukowa (etapy rozwoju nauki o komunikowaniu, podstawowe nurty teoretyczne).

W2-3. Komunikowanie jako proces.

W4-5. Modele komunikacji.

W6. Znaczenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w pracy zawodowej (w tym w służbach BHP).

W7. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania w komunikacji w środowisku pracy – dyskusja/propozycje studentów.

Projekt:

P1. Komunikacja werbalna w środowisku pracy.

P2. Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie.

P3. Formy i zasady komunikacji pisemnej w organizacji.

P4. Sztuka słuchania (wspomagająca wymianę informacji, dekodowanie komunikatu).

P5. Zarządzanie przestrzenią a komunikowanie w środowisku pracy.

P6-7. Organizacyjne systemy komunikowania społecznego (kierunki komunikacji, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w przedsiębiorstwie, w tym służbach BHP).

P8. Publiczny systemy komunikowania społecznego (sztuka prezentacji i wystąpień publicznych).

P9. Polityczny systemy komunikowania społecznego.

P10. Masowy systemy komunikowania społecznego.

P11. Komunikacja międzykulturowa w organizacji.

P12-13. Sytuacje konfliktowe a style komunikacji. Sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż).

P14-15. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (nowe media) jako narzędzie porozumiewania się.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.
Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - według kolokwium (pisemnego sprawdzianu testowego: min. 51% na pozytywne zaliczenie) oraz bieżącego sprawdzania/oceniania wiadomości podczas zajęć.
Projekt: zaliczenie na ocenę - (zajęć o charakterze ćwiczeniowym, praktycznym) odbywa się na podstawie prac wytwórczych (projektów: prac pisemnych, konspektów, prezentacji) oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form; ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i projektu z jednakową wagą (50% wykład, 50% projekt).

Literatura podstawowa

 1. Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych. RM, Warszawa 2010.
 2. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. "Astrum", Wrocław 2007.
 3. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. "Astrum", Wrocław 2017.
 4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 5. Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, Lublin 2010.
 6. Markiewicz K., Soroka J., Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Lublin 2009.
 7. Nęcki Z., Maliszewski W.J., Czerwiński K. (red.), Komunikacja społeczna, negocjacje, edukacja : perspektywa wielu kultur, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. 
 8. Nycz G.W., Szkolenie zawodowe i zatrudnianie osób niepełnosprawnych (w tym młodzieży szkolnej) na otwartym rynku pracy (dydaktyka prowadzenia szkoleń zawodowych), Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej "Herkules", Wydawnictwo Galan, Gdańsk 2010. 
 9. Pease A. i B., Mowa ciała, Poznań 2010.
 10. Radecki E., Konflikty i ich rozwiązywanie, WSiE, Szczecin 2010.
 11. Sorlin P., Mass media. Kluczowe pojęcia, Wyd. "Astrum", Wrocław 2016.
 12. Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna: postawa, mimika, gest, Wyd. "Astrum", Wrocław 2013.
 13. Załuski G., Pakiet: Negocjacyjne zoo. Strategie i techniki negocjacji w pigułce, Wyd. MT Biznes, 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Sopot 2021.
 2. Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 3. Markiewicz K., Syroka J., Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 4. Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 5. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. "Astrum", Wrocław 2006.
 6. Wojciechowski R. (red.), Mediacja i arbitraż: zagadnienia praktyczne, Poznań, 2013.
 7. Wódz K., Wodza J. (red.), Funkcje komunikacji społecznej, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-04-2022 13:10)