SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-28_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami kształcenia/dokształcania/doskonalenia zawodowego osób dorosłych oraz kształtowanie umiejętności w zakresie odpowiedniego doboru ofert edukacyjnych na różnych etapach kariery zawodowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1: Specyfika procesu nauczania dorosłych (andragogika, pedagogika/dydaktyka pracy). Współczesne znaczenie kształcenia ustawicznego.

W2: Kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty). 

W3-4: Standardy kwalifikacji zawodowych, Europejskie Ramy Kwalifikacji, edukacyjne funkcje zakładów pracy.

W5: Klasyfikacja zawodów i specjalności, klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. 

W6-7: Kształcenie przedzawodowe, prozawodowe, zawodowe w dobie współczesnych przemian - możliwości, dylematy

Projekt:

P1: Kształcenie pracownicze w formach szkolnych (kształcenie zawodowe na etapie szkoły branżowej, szkoły średniej oraz uczelni wyższych).

P2. Formy pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych.

P3. Klasyfikacja organizatorów szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, uczestnicy edukacji szkolnej i pozaszkolnej, metody pracy z uczniem dorosłym.

P3: Kwalifikacje zawodowe, kompetencje miękkie i twarde - oczekiwania pracodawców. 

P4-5: Model edukacji zawodowej - analiza ofert na lokalnych rynkach edukacyjnych oraz przykładowych programów szkoleń dla pracowników na wybranych stanowiskach pracy, również BHP).

P6-7: Wspomaganie pracowników w procesie przygotowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego (w tym pomoc finansowa np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, środki unijne).

 

Metody kształcenia

W: wykład z prezentacją multimedialną.

P: ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium ustne lub pisemne (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Berezka A., Rola kształcenia ustawicznego w realizacji wyzwań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2013, nr 33, t. 2.

Gerlach R., Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania-szanse-zagrożenia, Bydgoszcz 2007.

Komisja Europejska, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Bruksela 2000.

Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.

Luber D., Uczeń dorosły jako podmiot edukacji i wychowania, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2 (42-43)

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, MPiPS - Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014.

Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 2014.

Nyczkało N.G., Szlosek F., Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian, Warszawa – Radom 2008, Część I: Kształcenie zawodowe w Polsce w kontekście reform edukacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z dnia 19 lutego 2019, poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019, poz 652).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. 1145).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2019, poz. 1536).

Literatura uzupełniająca

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, red. J. Delors, Radom 1998.

Kozerska A., Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego , "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2010, nr 3.

Marczuk M.(red.), Problemy i dylematy andragogiki, Lublin-Radom 1994.

Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Warszawa 2004.

Plewka Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, cz. 1, 2, Radom 1999.

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.

Piwowarski R. (red.),Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.

Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.

Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 16-05-2022 10:52)