SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechatronika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechatronika
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-39_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marcin Chciuk
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z systemem mechatronicznym, rodzajami napędów oraz układami sensorycznymi.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy informatyki, podstawy automatyki, mechanika.

Zakres tematyczny

 

Lp.

Treści programowe - WYKŁAD

 

 

W1

Wprowadzenie do mechatroniki.

 

 

 

W2

Układy mechaniczne.

 

 

 

W3

Sensoryka.

 

 

 

W4

Aktuatory.

 

 

 

W5

Sterowniki mikroprocesorowe.

 

 

 

W6

Serwonapędy.

 

 

 

W7

Projektowanie układów mechatronicznych.

 

 

 

W8

Kolokwium zaliczeniowe.

 

 

       
 

Lp.

Treści programowe - Laboratorium  
 

L1

Wprowadzenie do ćwiczeń. Omówienie zagadnień związanych z wykonywanymi ćwiczeniami. Omówienie zasad BHP przy wykonywaniu ćwiczeń.  
 

L2

Badanie silnika krokowego.  
 

L3

Badanie silników DC.  
 

L4

Badanie silnika BLDC.  
 

L5

Badanie siłownika pneumatycznego.  
 

L6

Badanie przetworników AC i CA.  
 

L7

Badanie sensorów cyfrowych.  
 

L8

Badanie sensorów analogowych.  
 

L9

Sterowanie obiektem mechatronicznym 1.  
 

L10

Sterowanie obiektem mechatronicznym 2.  
 

L11

Sterowanie obiektem mechatronicznym 3.  
 

L12

Sterowanie obiektem mechatronicznym 4.  
 

L13

Sterowanie obiektem mechatronicznym 5.  
 

L14

Sterowanie obiektem mechatronicznym 6.  
 

L15

Kolokwium zaliczeniowe.  
       

 

 

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest w formie kolokwium. Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie zaliczonych ćwiczeń i sprawozdań oraz kolokwiów. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Gawrysiak M., Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2003.
 2. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika – komponenty, metody, przykład, PWN, Warszawa, 2001.
 3. Miłek M., Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 4. Mrozek Z., Komputerowo wspomagane projektowanie systemów mechatronicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Inżynieria Elektryczna i Komputerowa, nr 1, Kraków, 2002.
 5. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny tom I i II, WNT, Warszawa, 2005.
 6. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca

 1. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa, WNT, Warszawa, 2004.
 2. Grono A.J., Mechatronika - laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004.
 3. Mrozek B., Mrozek Z.: Matlab i Simulink, Helion, Gliwice, 2004.
 4. Osiecki A., Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, Warszawa, 2004.
 5. Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Moreckiego i Józefa Knapczyka, WNT, Warszawa, 1999.
 6. Uhl. T., Wybrane problemy projektowania mechatronicznego, Wydawnictwo Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn, AGH, Kraków, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 15-04-2022 16:21)