SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-49_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów  z procedurami dotyczącymi wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Poznania celów oraz założeń systemu zarządzania bhp i ryzykiem zawodowym, zgodnie z  PN- ISO 45001:2018 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stosowania. Ukierunkowanie studentów na globalne myślenie o odpowiedzialności za klimat bezpieczeństwa pracy w procesach pracy, odpowiedzialności zawodowej i znaczenia SZB w kształtowaniu warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania bhp, prawnej ochrony pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Zakres tematyczny

Tematyka wykładów

W1: Wprowadzenie w problematyką przedmiotu. Istota zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Zarządzanie tradycyjne a systemowe. Cele systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym.

W2: Wymagania systemu zarządzania bhp według PN-ISO 45001. Czynniki kształtujące system zarządzania BHP. Czynniki sukcesu. Kontekst organizacji. Przywództwo i współudział pracowników. Polityka bezpieczeństwa i higieny  pracy w organizacji. 

W3: Plan działania dla wdrożenia systemu zarządzania BHP. Procedury postępowania przygotowawczego przed wdrożeniem SZB. Procedury identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Procedury identyfikacji wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących  BHP.

W4: Cele BHP. Kompetencje pracowników - procedury szkolenia pracowników. Procedury komunikowania się w zespołach pracowniczych. Procedury tworzenia, aktualizacji i nadzorowania dokumentów systemu zarządzania BHP. Procedury gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i awarie przemysłowe.

W5: Procedury monitorowania stanu BHP. Monitorowanie reaktywne bezpieczeństwa pracy – (sprawdzanie i identyfikacja): nieprawidłowości w zakresie stosowanych środków   zapobiegawczych, ochronnych przed zagrożeniami i związane z nimi ryzyko zawodowe; niezgodności w systemie bhp, które ujawniły się poprzez wystąpienie wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

W6: Auditowanie – procedury planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych. Przygotowanie do auditów zewnętrznych. Procedury postępowania z niezgodnościami.

W7: Kolokwium zaliczeniowe

Projekt

P1: Wprowadzenie do problematyki projektu z zakresu przygotowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranym przedsiębiorstwie o profilu produkcyjnym lub usługowym. Przydział indywidualnych obszarów tematycznych dla studentów w tym zakresie.

P2 - 5: Praca z tekstem źródłowym. Wymagania do projektu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Plan wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wdrażanie i eksploatacja systemu zarządzania BHP. Opracowanie i wdrażanie dokumentacji systemowej. Struktura wdrażająca system - odpowiedzialność. Monitorowanie i szkolenie. Przygotowywanie - koncypowanie i edytowanie projektów.

P6: Prezentacje przygotowanych przez studentów projektów - "Księga Bezpieczeństwa" dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, zgodnie z ogólnym systemem SZBHP jak w treściach wykładów. Wystąpienia ustne studentów.

P7: Podsumowanie pracy studentów i ocena projektów.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Projekt - metoda tekstu przewodniego, analiza i synteza legislacji z zakresu BHP, praca z dokumentem źródłowym. Projekt i pokaz.

Prezentacja projektu. Wystąpienie ustne studenta na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania kolokwium pisemnego – pytania otwarte.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i zadanego projektu.

Zasady oceniania prac projektowych.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia projektu i oceny z kolokwium pisemnego.

Literatura podstawowa

 1. Karczewski J. T.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowal E., (red.): Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Lis T., Nowacki K.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Kowalczyk Cz.: Jak oceniać ryzyko zawodowe. Główny Inspektor Pracy, Warszawa 2010.
 6. Pacyna A., Stadnicka D.: Wdrażanie i auditownie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 7. Polska Norma PN-ISO 45001:2018 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
 8. Rybakowski M.: Deskrypcja określeń w teorii i praktyce kultury i bezpieczeństwa pracy. Problemy Profesjologii 2011, nr 2, s. 189 - 198.
 9. Skuza L.: Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 10. Zawieska W.: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Wyd. CIOP, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. PN-EN ISO 9000:2001; Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.
 2. PN-N18002: 2011; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka..

      Czasopisma

 1. ATEST
 2. Bezpieczeństwo Pracy
 3. Przyjaciel Przy Pracy
 4. Praca i Zdrowie
 5. Serwis BHP

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bhp w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzyka zawodowego, zgodnie z założeniami w sprawie wdrażania „Polityki bhp” w firmie, jak w PN-ISO 45001:2018 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Aksentowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2022 18:52)