SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-55_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie przyszłych inżynierów bhp z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania. Organizowaniem bezpiecznych prac w transporcie ręcznym i mechanicznym w magazynie. Poznanie podstawowych jednostek transportowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Zapoznanie z zasadami organizacji bezpiecznego transportu kołowego na terenie zakładu pracy i w jego otoczeniu. 

Wymagania wstępne

Wiedza nt. analizy i oceny zagrożeń w środowisku pracy. Słuchacz powinien posiadać wiedzę z toksykologii oraz podstaw technicznego bezpieczeństwa pracy. Wiedza z zakresu analizy ryzyka.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykładów

W1: Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Proces magazynowy i jego fazy; transport magazynowy, typy transportu.

W2: Urządzenia transportowe. Dźwignice, wózki jezdniowe, urządzenia do składowania.

W3: Zasady bhp podczas transportu magazynowego i wewnątrzzakładowego.

W4: Organizacja zmechanizowanych prac transportowo-magazynowych.

W5: Karta bezpieczeństwa jako źródło informacji w transporcie.

W6: Multimodalny transport towarów.

W7: Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.

Projekt

P1-2: Wprowadzenie do problematyki projektu z zakresu szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa transportu wewnątrzzakładowego. Omówienie podstaw projektu "Transportowa Karta Bezpieczeństwa".

P3-4: Podstawowe wymogi bhp przy transporcie ręcznym. Bezpieczeństwo czynne i bierne w transporcie. Zagrożenia podczas transportu ręcznego i zmechanizowanego. Indywidualne opracowania projektowe na zadany temat i wystąpienia ustne studentów.

P5-6: Rozpoznanie wybranych technicznych źródeł czynników powodujących wypadek w odniesieniu do transportu wewnątrzzakładowego. Indywidualne opracowania projektowe na zadany temat i wystąpienia ustne studentów.

P7-8: Rozpoznanie wybranych technicznych źródeł czynników powodujących wypadek w odniesieniu do transportu z użyciem wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. Indywidualne opracowania projektowe na zadany temat i wystąpienia ustne studentów.

P9-11: Projektowanie Transportowej Karty Bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym.

P12-14: Projektowanie Transportowej Karty Bezpieczeństwa w transporcie dźwignicowym.

P15: Podsumowanie końcowe pracy studentów i końcowa ocena projektów.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Projekt - metoda tekstu przewodniego, analiza i synteza legislacji z zakresu prac transportowych i magazynowych, praca z dokumentem źródłowym. Projekt i pokaz.

Prezentacja projektu z zakresu "Karty bezpieczeństwa" transportu wewnątrzzakładowego. Wystąpienie studenta na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie przez studenta projekcji na zajęciach z zakresu transportowej karty bezpieczeństwa, opartej na problematyce transportu wewnątrzzakładowego.

Praca kontrolna - zaliczeniowa z wykładu. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny z zajęć projektowych i oceny z pracy kontrolnej z jednakową wagą.

Zasady oceniania prac projektowych i kontrolnych

Ocena: 

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Butlewski M., Tytyk E., Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy. WPP, Poznań, 2011.
 2. Fijałkowski J., Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Warszawa 2003.
 3. Krupa W.L., Zarządzanie ochroną pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wolters Kluwer, Warszawa, 2014.
 4. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wyd. ODDK, Gdańsk 2010 i nowsze.
 5. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. OW Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 6. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy Transport Krajowy i Międzynarodowy. Kompendium Wiedzy Praktycznej. Wyd. SYSTHERM, 2010.
 7. Waśniewski T.R., Bezpieczeństwo transportu i logistyki. Difin Sp. z o.o., Warszawa 2021.
 8. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa. ILiM, Poznań 2009.
 9. Zieliński L., BHP w magazynie. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. ATEST, Transport, Logistyka - czasopisma.
 2. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.
 3. Gregoraszczuk M., Mechanizacja transportu wewnętrznego. Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999.
 4. Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 1996.
 5. Budzik R., Michalak J., Procesy magazynowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka nr 2/2011.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018, poz. 1139).
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018, poz. 47).

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnego projektu i wystąpienia tematycznego na zajęciach projektowych na temat zadany przez prowadzącego. Projekt własny Transportowej Karty Bezpieczeństwa.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 19:35)