SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-01-22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie znaczenia zarządzania w przedsiębiorstwie oraz poznanie podstawowych narzędzi, technik i problemów zarządzania. Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania pracy w przedsiębiorstwach.Ponadto Celem zajęć jest zrozumienie podstawowych praw i procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej oraz zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii oraz wiedza i umiejętności z zakresu matematyki.

Zakres tematyczny

Wykład: 2h (S- studia stacjonarne, N - studia niestacjonarne)

SW1 (NW1): Definicje i rodzaje przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa, systematyka przedsiębiorstw. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

SW2 (NW2): Misja i strategia firmy. Charakterystyka zarządzania w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym taktycznym i operacyjnym.

SW3 (NW3):Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, pracownicy wiedzy. Zarządzanie wiedzą. Metody wyznaczania wartości kapitału intelektualnego.

SW4 (NW3):Charakterystyka innowacyjnych przedsiębiorstw i metod zarządzania innowacjami.

SW5 (NW4): Zarządzanie zasobami ludzkimi: dobór pracowników w przedsiębiorstwie, proces rekrutacji i selekcji. Wartościowanie stanowisk pracy.

SW6 (NW4): Zarządzanie zasobami ludzkimi: narzędzia i metody motywowania poszczególnych grup pracowników, rozwój pracowników.

SW7-SW8 (NW5): Zrównoważona karta wyników.

SW9 (NW6): Elementarne zagadnienia i przedmiot ekonomii. Podstawowe kategorie ekonomii. Koszty i korzyści w ekonomii. Możliwości produkcyjne.

SW10 - SW11 (NW8): Podstawy teorii producenta. Definicje: przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej. Cele działania przedsiębiorstwa. Forma własności i majątek przedsiębiorstwa. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów (koszty: całkowite, stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe; utarg całkowity i krańcowy). Zysk przedsiębiorstwa. Optimum ekonomiczne i technologiczne. Wskaźniki KPI.

SW12-SW13 (NW9) Podstawowe modele rynku.

SW14 (NW9) Ryzyko w działalności gospodarczej.

SW15 (NW(9) System podatkowy państwa. Rodzaje podatków. (Dys)równowaga budżetowa.

Ćwiczenia:

SC1-SC2 (NC1): Definicje i rodzaje przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa, systematyka przedsiębiorstw. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

SC3 (NC2):Misja i strategia firmy. Charakterystyka zarządzania w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym taktycznym i operacyjnym.

SC4-SC5 (NC3): Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, pracownicy wiedzy. Zarządzanie wiedzą. Metody wyznaczania wartości kapitału intelektualnego.

SC6 (NC4):Charakterystyka innowacyjnych przedsiębiorstw i metod zarządzania innowacjami.

SC7 (NC5):Zarządzanie zasobami ludzkimi: dobór pracowników w przedsiębiorstwie, proces rekrutacji i selekcji. Wartościowanie stanowisk pracy.

SC8-SC9 (NC6):Zarządzanie zasobami ludzkimi: narzędzia i metody motywowania poszczególnych grup pracowników, rozwój pracowników.

SC10 -SC 11 (NC7): Zrónoważona Karta Wyników

SC11 (NC8):  Koszty i korzyści w ekonomii. Możliwości produkcyjne.

SC12 (NC8): Bilans przedsiębiorstwa

SC13 (NC8): Rachunek kosztów (koszty: całkowite, stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe; utarg całkowity i krańcowy). Zysk przedsiębiorstwa. Optimum ekonomiczne i technologiczne

SC14 (NC8): Wskaźniki KPI.

SC14 (NC9): Ryzyko w działalności gospodarczej.

SC15 (NC9): Kolokwium

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: zadania problemowe, analizy przypadków; praca w grupach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Egzamin formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć ćwiczeniowych.

Ćwiczenia – ocena końcowa z kolokwium.

Ocena końcowa  - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Seria / cykl: Nowoczesne zarządzanie. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2022
  2. Begg D., Fisher S., Gianluigi V., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, 2013

  3. Patalas-Maliszewska, J., Managing Knowledge Workers - Value Assesment, Methods, and Application tools, Springer Verlag, 2013
  4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 08-04-2022 14:00)