SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyzacja wytwarzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyzacja wytwarzania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu automatyzacji wytwarzania maszyn i urządzeń. Nabycie umiejętności modelowania i praktycznej realizacji zautomatyzowanych układów z wykorzystaniem Komputerowych systemów klasy MRP i ERP.

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu matematyki, Podstawy z zakresu automatyki.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Klasyfikacja procesów wytwarzania. Wybrane metody procesu automatyzacji operacji wytwarzania.     2   1
W2 Techniczne środki służące procesowi automatyzacji wytwarzania (układy pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne).      2   2
W3 Elementy konfiguracji elastycznych systemów obróbkowych. Nowoczesne koncepcje wspomagające procesy planowania i sterowania.     2   1
W4 Podsystem obróbkowy (maszynowy). Podsystem przepływu materiałów.     2   1
W5 Podsystem transportu. Podsystem składowania. Podsystem manipulowania.     2   1
W6 Podstawy PLC.     2   1
W7 Standaryzacja i modułowość w budowie systemów dla realizacji procesów produkcyjnych.     2   1
W8 Kolokwium zaliczeniowe     1   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Przykłady stanowisk zautomatyzowanych.      4   2
L2 Automatyzacja z zastosowaniem układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.     4   2
L3 Badanie funkcji sterowania PLC.      2   2
L5 Analiza cykli pracy urządzeń zautomatyzowanych.     2   2
L6 Realizacja zautomatyzowanego procesu technologicznego na obrabiarkach numerycznych..     4   2
L8 Automatyzacja montażu.      2   2
L9 Symulacja przepływu produkcji zautomatyzowanych systemów wytwórczych: gniazda, potoku, linii.     4   2
L10 Analiza problemowa automatyzacji wytwarzania dla zadanego wyrobu i przepływu produkcji z wykorzystaniem obliczeń symulacyjnych.     8   4
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Laboratoria z wykorzystaniem technik multimedialnych, stanowisk laboratoryjnych FestoDidactic, Somertech, Montech, Turc – metody: problemowe, analiza przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy.

Literatura podstawowa

  1. J. Honczarenko: Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, 2000
  2. Łunarski J. Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn. Podstawy teoretyczne, wyposażenie, perspektywy. WNT, Warszawa 1993,
  3. Marciniak M., Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania, obróbka, mikroobróbka, montaż, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007,
  4. M. Marciniak (red.): Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
  5. Karczewski J., Szuman P.: Scilab Modelowanie i symulacja pracy układów automatyki. Nakom, 2019.

Literatura uzupełniająca

Kwartalnik: "Technologia i Automatyzacja Montażu"

Mikulczyński T., Samsonowicz Z., Więcławek R.: Automatyzacja procesów produkcyjnych. PWN, WNT, 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 11:36)