SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-04_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z matematycznymi podstawami metod
numerycznych np. MES (metodą elementów skończonych), metodami numerycznymi
rozwiązywania równań, układów równań, równań różniczkowych w celu uzyskania rozwiązania i badania rozwiązań przybliżonych.

Zapoznanie studenta z metodyką obliczeń numerycznych w zagadnieniach inżynierskich: statyka,
sprężystość, plastyczność, drgania, dynamika. Prezentacja współczesnych metod i
narzędzi służących do obliczeń inżynierskich.

Wymagania wstępne

Matematyka, Języki programowania

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia wprowadzające - wydanie tematów i danych do obliczeń.     2   1,2
L2 Równanie różniczkowe zwyczajne. Metoda Clebscha - rozwiązanie analityczne przybliżone.     2   1,2
L3 Warunki brzegowe i stałe całkowania.     2   1,2
L4 Ekstremum ugięcia belki. Program Wolfram Alpha.     2   1,2
L5 Obliczenia belki - MES. Aproksymacja i interpolacja.     2   1,2
L6 Badanie zbieżności rozwiązania numerycznego MES.     2   1,2
L7 Całkowanie numeryczne: metoda Runge-Kutty IV.     2   1,2
L8 SciLab: Obliczenia kąta ugięcia i ugięcia belki, metoda strzału, ODE.     2   1,2
L9 SciLab: Badanie zbieżności rozwiązania numerycznego dla różnej długości kroku całkowania.     2   1,2
L10 SciLab: Metoda różnic skończonych (MRS): Obliczenia kąta ugięcia i ugięcia belki, metoda strzału, ODE.     2   1,2
L11 SciLab: MRS: Badanie zbieżności rozwiązania numerycznego.     2   1,2
L12 Zestawienie wyników obliczeń: L2-L11     2   1,2
L13 Analiza porónawcza wyników obliczeń: ocena jakościowa i ilościowa.     2   1,2
L14 Dyskusja na temat wyników obliczeń.     2   1,2
L15 Zaliczenie     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Praca z książkami, podręczniki akademickie. Indywidualna praca studenta podczas realizacji każdego laboratorium. Koniec semestru: prezentacja otrzymanych wyników i
dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, za: samodzielnie zrealizowane obliczenia analityczne oraz numeryczne (MES, Scilab) i sposób ich realizacji,
podstawy teoretyczne, literatura fachowa,przyjęta metodyka rozwiązania, rozwiązanie modelu, badanie zbieżności rozwiązania oraz
krytyczne uwagi co do wyników, prezentacja i dyskusja, w tym omówienie trudniejszych aspektów powstałych przy realizacji zadań cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Brozi A., Scilab w przykładach, Wyd.Nami, 2012.
  2. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa, 2001.
  3. Kłosowski P., Ambroziak A., Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie Matlab., Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
  4. http://www.design-simulation.com/wm2d/index.php , luty 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB, Wyd. MIKOM 2003.
  2. Stachurski M., Metody numeryczne w programie Matlab, wyd. Mikom, 2003.
  3. Bielińska E.: Identyfikacja procesów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
  4. Mańczak K.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych, Warszawa, PWN 1983.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2022 14:44)