SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-09_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konstrukcjami współczesnych narzędzi skrawających i uchwytów obróbkowych, zasadami decyzyjnymi w trakcie ich doboru i projektowania, wysokowydajnymi metodami obróbki wiórowej i ściernej, niekonwencjonalnymi metodami obróbki, możliwościami i tendencjami rozwoju zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Konstrukcje współczesnych narzędzi tokarskich      2   1,2
W2 Konstrukcje współczesnych wierteł i frezów     2   1,2
W3 Wysokowydajne technologie obróbki skrawaniem (HSC, z podgrzewaniem, wibracyjna itp.)     2   1,2
W4 Rozwój obrabiarek sterowanych numerycznie     2   1,2
W5 Rozwój obrabiarek sterowanych numerycznie     1   0,6
W6 Współczesne konstrukcje oprzyrządowania technologicznego     2   1,2
W7 Zasady monitoringu narzędzi skrawających     2   1,2
W8 Technologie i możliwości obróbki strumieniami energii     2   1,2
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wpływ ustawienia narzędzia na dokładność wymiarowo-kształtową frezowania     2   1,2
L2 Wpływ parametrów skrawania na siłę termoelektryczną (temperaturę skrawania)     2   1,2
L3 Analiza zużycia ostrza skrawającego     4   2,4
L4 Wpływ metody chłodzenia na chropowatość powierzchni     4   2,4
L5 Wpływ powłoki ostrza skrawającego na siłę skrawania podczas toczenia     4   2,4
L6 Wpływ metody chłodzenia na kształt i wybrane wskaźniki strefy tworzenia wióra     4   2,4
L7 Topografia powierzchni w zależności od rodzaju obróbki     4   2,4
L8 Wpływ metody chłodzenia na mikrotwardość warstwy wierzchniej po toczeniu     4   2,4
L9 Dokładność otworu po wierceniu aluminium w zależności od metody chłodzenia     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką i w Internecie. Burza mózgów w kwestii wybranych zagadnień.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnych odpowiedzi na 3 pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
 2. Burakowski T., Wierzchoń T. Inżynieria powierzchni metali. Warszawa WNT 1995;
 3. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000;
 4. Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa, WNT, 2008;
 5. Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania: obróbka ubytkowa/ red. A. Laber.- Zielona Góra Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Oczoś K.E. Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 1988;
 2. Kosmol J. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. Warszawa, WNT, 2000;
 3. Monitorowanie ostrza skrawającego : metody konwencjonalne i sieci neuronowe : automatyzacja wytwarzania / red. Jan Kosmol. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996;
 4. Przybylski W. Technologia obróbki nagniataniem. Warszawa WNT 1987;
 5. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 11:55)