SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne materiały inżynierskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-10_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  pogłębienie przez studenta teoretycznej wiedzy w zakresie mechanizmów kształtowania struktury i właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich w aspektach współczesnych kierunków rozwoju, doboru i zastosowania materiałów.

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach I, Nauka o materiałach II.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Przemiany fazowe i układy równowagi fazowej.     4   2
W2 Podstawy kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.      4   2
W3 Umocnienie materiałów.     4   2
W4 Nowoczesne materiały inżynierskie i ich zastosowanie jako elementy maszyn i narzędzi.     2   2
W5 Zasady doboru materiałów inżynierskich.     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie.     2   2
L2 Układy równowagi fazowej.     4   2
L3 Struktury stopów miedzi po modyfikacji.     4   2
L4 Struktury siluminów po modyfikacji.     2   2
L5 Struktury materiałów stosowanych na łożyska ślizgowe. Struktury stopów utwardzanych wydzieleniowo.     4   2
L6 Wpływ obróbki cieplno-chemicznej na struktury stali.     4   2
L7 Cechy użytkowe stali stosowanych na narzędzia.     2   2
L8 Stale odporne na korozję. Stale żaroodporne i żarowytrzymałe.     4   2
L9 Stopy niklu. Stopy tytanu. Zaliczenie.     4   2
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.
 2. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.
 3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2001.
 4. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej,WNT, Warszawa 2001.
 5. Głowacka M., Zieliński A. (red.): Podstawy materiałoznawstwa.Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.
 6. Romankiewicz F.,Skocovsky P., Gorockiewicz R.: Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne, Wyd. PZ. Zielona Góra 1996
 7. Kaczorowski M., Krzyńska A.: Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe, Off. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 8. Ashby M.F., Shercliff H., Cebon D.: Inżynieria Materiałowa. Wyd. Galaktyka Sp. z o. o., Łódź 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Ciszewski B., Przetakiewicz W. : Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa 1993.
 2. Wojtkun F.,Sołncev P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia nr 36, Radom 1999.
 3. Pampuch R. : Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. Nauk. Dyd. AGH, Kraków 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Romankiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 11:36)