SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowniki PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowniki PLC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-22_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową, sterowników PLC, z ich przeznaczeniem oraz doborem w zależności od aplikacji, z ich programowaniem, z typami danych i zmiennych oraz z komunikacją w systemach PLC.

Wymagania wstępne

Automatyzacja wytwarzania, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Budowa i zasada działania sterownika.

1

1

W2

Wyposażenie sterowników PLC: architektura i moduły sterownika, konfiguracja sterownika, jednostka centralna CPU – tryby pracy, konfiguracja i cykl programowy, moduły wejść i wyjść cyfrowych, moduły wejść i wyjść analogowych (wejścia prądowe i napięciowe), układy pomiaru temperatury.

2

2

W3

Komunikacja w systemach PLC. Programowanie sterowników: Zasady tworzenia oprogramowania, struktura programu.

2

1

W4

Języki programowania: IL, ST, LD, FBD. Kompatybilność języków, wspólne elementy języków.

2

1

W5

Deklaracja zmiennych. Przydzielenie sterownika.

2

1

W6

Typy danych i zmienne: tworzenie, znaczenie. Elementarne typy danych, zmienne proste i wieloelementowe. Atrybuty i wartości początkowe zmiennych.

2

1

W7

Przykładowe programy.

2

1

W8

Kolokwium

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Zbieranie sygnałów z procesu.

2

1

L2

Testowanie pracy sterowników- testowanie wejść i wyjść sterownika.

2

1

L3

Testowanie pracy sterowników- testowanie funkcji logicznych sterownika.

2

1

L4

Programowanie sterowników w wybranych językach programowania – LD.

2

1

L5

Programowanie sterowników w wybranych językach programowania – FBD.

2

1

L6

Programowanie sterowników w trybie online i offline.

2

1

L7

Tworzenie prostych programów zadanych przez prowadzącego w językach LD/FBD.

2

2

L8

Zajęcia odróbcze.

2

2

L9

Tworzenie programów dla przykładowych aplikacji.

4

2

L10

Tworzenie programów do sterowania pracą elementów wykonawczych.

4

2

L11

Tworzenie programów do sterowania pracą urządzeń manipulacyjnych.

4

2

L12

Zajęcia obróbcze i zaliczeniowe.

2

2

SUMA GODZIN

30

18

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - PROJEKT

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

P1

Wybór problemu projektowego z zakresu sterowania procesem produkcji/ urządzeniami transportowymi/urządzeniami manipulacyjnymi/ urządzeniami magazynowanymi o charakterze całkowicie zautomatyzowanym.

1

1

P2

Przygotowanie koncepcji rozwiązania dla układu sterowania oraz wybór najlepszej koncepcji.

2

1

P3

Dobór elementów wykonawczych procesu, oraz elementów nadzorujących proces produkcyjny/ transportowy/ manipulacyjny/ magazynowy oraz ich otoczenie.

2

1

P4

Dobór jednostki(ek) sterując(ych) - PLC

2

1

P5

Stworzenie algorytmu pracy uwzględniającego sterowanie PLC

2

1

P6

Napisanie programu na sterownik w wybranym języku (LD/FBD) dla podprocesów/ procesów sterowania pracą maszyn i urządzeń sterowanych w projekcie.

2

2

P7

Testowanie wejść i wyjść sterownika dla opracowanego programu.

2

1

P8

Zajęcia zaliczeniowe.

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma.

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych oraz z zastosowaniem stanowisk laboratoryjnych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Kwaśniewski J, Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, BTC, Legionowo 2014,
 2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2006,
 3. Sałat R., Korpysz K., Obstawski P., Wstęp do programowania sterowników PLC, WKŁ, Warszawa 2010,
 4. Broel-Plater B., Układy wykorzystujące sterowniki PLC, PWN, Warszawa 2015,
 5. Kacprzak S., Programowanie sterowników PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce, BCT, Legionowo 2011,
 6. Ruda A.,. Sterowniki programowalne PLC - vademecum specjalisty – automatyka, COSIW, Warszawa 2008,
 7. Flaga S., Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym, BTC, Legionowo 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Automatyka – czasopismo,
 2. Automatyka i pomiary – czasopismo,
 3. Napędy i sterowanie – czasopismo,
 4. Jabłoński W., Automatyka i sterowanie, Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998r,
 5. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC, WNT, Warszawa 2009,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 19:20)