SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksploatacja i programowanie obrabiarek CNC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksploatacja i programowanie obrabiarek CNC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-12_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z sposobem programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz z zasadami ich eksploatacji.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, budowa i eksploatacja obrabiarek, analiza matematyczna, rysunek techniczny

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Struktura geometryczno – ruchowa. Osie sterowań współczesnych obrabiarek.      2   1
W2 Określenie punktów zerowych obrabiarek  sterowanych numerycznie. Układy pomiarowe. Sondy     2   1
W3 Serwonapędy. Silniki i zespoły napędowe do bezstopniowej regulacji prędkości obrotowych. Napędy serwomechanizmowe przy realizacji ruchu.     2   1
W4  Rodzaje sterowań stosowanych w obrabiarkach. Określenie przemieszczenia narzędzi. Transport przedmiotów. Magazyny narzędziowe, budowa i rozwiązania konstrukcyjne     2   1
W5 Budowa i konstrukcja łoża, korpusów i stołów. Centra obróbcze. Elastyczne systemy obróbkowe.     2   1
W6 Trendy w budowie współczesnych obrabiarek. Przegląd przez współczesne tokarki, frezarki, wiertarki, wytaczarko-frezarki, szlifierki, obrabiarki do kół zębatych     2   1
W7 Wrzeciona obrabiarek i ich rodzaje     2   1
W8 Rodzaje przekładni stosowanych w obrabiarkach CNC i ich budowa     2   1
W9 Napędy główne obrabiarek i ich budowa     2   1
W10 Zadania grupy roboczej podczas uruchamiania nowej produkcji na obrabiarkach CNC. Wpływ procesu produkcyjnego na wybór obrabiarek i kalkulacja kosztów produkcji. Procesy wdrażania i eksploatacji OSN.     2   1
W11 Zasady eksploatacji i diagnozowania obrabiarek. Sysytemy wspomagające rozwiązania w przypadku awarii.     2   1
W12 Zapoznanie z zasadą działania i budową frezarki  i tokarki CNC.     2   1
W13 Praca obrabiarki przy interpolacji kołowej. Praca obrabiarki przy interpolacji liniowej. Praca obrabiarki przy interpolacji krzywoliniowej.     2   2
W14 Klasyfikacja sterowań numerycznych     2   2
W15 Struktura programu NC i zasada ich tworzenia     2   2
    Suma:   30   18
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Budowa frezarki CNC - podstawy sterowania i uruchamiania      6   3
L2 Budowa tokarki CNC - podstawy sterowania i uruchamiania      6   3
L3 Podsatwy bazowania elementów na frezarce oraz wyznaczanie pkt. zerowych     2   2
L4 Podsatwy bazowania elementów na tokarce oraz wyznaczanie pkt. zerowych     2   2
L5 Programowanie obróbki liniowej na tokarce i frezarce  CNC 2 i 3 osiowe     4   2
L6 Programowanie obróbki krzywoliniowej na tokarce i frezarce  CNC     4   3
L7 Programowanie obróbki - interpelacja kołowa podczas obróbki na frezarce      4   2
L8 Omówienie zasad konserwacji i stosowanych płynów eksploatacyjnych w obrabiarkach     2   1
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne lub 2-ch odpowiedzi na pytania zaliczeniowe dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.

Laboratorium– warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdań do poszczególnych ćwiczeń. 

Literatura podstawowa

1. Boguś Z.: Numeryczne sterowanie obrabiarek. Skrypt Politechniki Gdańskiej.  Gdańsk 1987;  

2. Bednarek M i inni: Obrabiarki sterowane numerycznie – podstawy eksploatacji.  WNT Warszawa 1986;  

3. Wrotny L. T.: Projektowanie obrabiarek – zagadnienia ogólne i przykłady obliczeń. WNT Warszawa 1986; 

4.  Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie – podstawy eksploatacji. WNT Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.  WNT  Warszawa  2000;

2. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1995;

3. Kosmol  J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 1995. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 11:34)