SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie badań inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie badań inżynierskich
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-13_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi stosowanymi w
praktyce inżynierskiej w celu planowania badań i weryfikacji ich wyników do wykorzystania w dalszym
procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Kolejność i szczegóły planowania badań inżynierskich     2   1,2
W2 Rozkłady prawdopodobieństwa w eksploatacji maszyn. Wyeliminowanie błędnych wartości losowych w trakcie analizy wyników pomiarów.  Obliczenia podstawowych wartości rozkładów prawdopodobieństwa     4   2,4
W3 Testowanie hipotez statystycznych     2   1,2
W4 Metody określenia istotności wpływu czynników badanych. Zastosowanie analizy korelacyjnej w obliczeniach inżynierskich. Zastosowanie analizy regresyjnej i analizy wariancji w obliczeniach inżynierskich     4   2,4
W5 Metody planowania stosowane do eliminacji czynników niewpływających     4   2,4
W6 Plany dwu i wielopoziomowe     4   2,4
W7 Kwadraty łacińskie i grecko-łacińskie. Plany Taguchi. Eksperymenty z  mieszaninami     2   1,2
W8 Doświadczalne metody optymalizacji. Programowanie liniowe     4   2,4
W9 Metody i aparatura do badań stanu warstwy wierzchniej     4   2,4
    Suma:   30   18

 

Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Analiza wstępna wyników badań (analiza graficzna, analiza statystyczna za pomocą programu Excel, eliminowanie błędów grubych)     4   2,4
C2 Sprawdzenie hipotez (testów statystycznych     2   1,2
C3 Opracowanie planów badań eliminujących i analiza wyników badań przy użyciu programu Statistica     4   2,4
C4 Opracowanie planów badań zdeterminowanych dwóch i wielopoziomowych i analiza wyników przy użyciu programu Statistica     6   3,6
C5 Określenie równania regresji za pomocą programu Excel     4   2,4
C6 Analiza korelacyjna wyników badań za pomocą programu Excel     4   2,4
C7 Opracowanie planów Taguchi i eksperymentów z mieszaninami i ich analiza przy użyciu programu Statistica     4   2,4
C8 Zajęcia odróbcze i kolokwium     2   1,2
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Opracowanie referatów i prezentacji multimedialnych w
ramach seminarium i zadań indywidualnych. Praca z ksiąŜkami. Praca zespołowa podczas wykonania
ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowania referatów.
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na
pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej lub seminaryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych
sprawozdań ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem
obecności i aktywności studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Kukiełka L. Podstawy badań inŜynierskich. Warszawa, PWN, 2002;
2. Korzyński M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników
eksperymentów technologicznych. Warszawa, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Kacprzycki B.L. Planowanie eksperymentu. Podstawy matematyczne. Warszawa, WNT, 1974;
2. Kurcyusz S. Matematyczne podstawy teorii optymalizacji. Warszawa, PWN, 1982;
3. Pająk E., Wieczorkowski K. Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. Warszawa
PWN 1982.
4. Trajdos T. Matematyka dla inŜynierów. Warszawa, WNT, 1981.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 11:51)