SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane problemy tribologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane problemy tribologii
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-16_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze zjawiskami zachodzącymi w węzłach tarcia maszyn i urządzeń, rodzajami zużycia tribologicznego oraz metodami polepszającymi warunki pracy par trących.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, PKM, Materiałoznawstwo.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wybrane zagadnienia związane z procesami tarcia.     2   2
W2 Wpływ tarcia na przebieg procesów zużywania maszyn.     4   2
W3 Zużycie tribologiczne i jego rodzaje.     4   2
W4 Warstwa wierzchnia oraz jej rola w procesie tarcia. Modele warstwy wierzchniej.     2   2
W5 Metody badania stanu warstwy wierzchniej.     2   1
W6 Smarowanie węzłów tarcia. Dodatki uszlachetniające środki smarowe.     4   2
W7 Materiały tribologiczne.     2   1
W8 Metody badania procesów tarcia i zuzycia.     4   2
W9 Optymalizacja procesów tarcia i zużycia.      2   1
W10 Metody kształtowania odporności na zużywanie i zacieranie.     2   1
W11 Badania tribologiczne.     2   2
    Suma:   30   18
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych.     2   1
L2 Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na własności smarne środków smarowych.     4   2
L3 Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na stan warstwy wierzchniej.     4   2
L4 Modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia.     3   2
L5 Zaliczenie zajęć laboratoryjnych.     2   2
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami, czasopismami i katalogami środków smarowych; indywidualna praca studenta w opracowaniu sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie i zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Literatura podstawowa

1. Hebda M.: Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn. Warszawa – Radom, Wydawnictwo ITeE, 2007.
2. Lawrowski Z.: Tribologia: tarcia, zużywanie i smarowanie. Warszawa, PWN, 1993.
3. Leszek W.: Wybrane zagadnienia metodologii badań tribologicznych. Warszawa, PWN, 1990.
4. LABER. S.: Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo:Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011.
5. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001.                                                                                                                          6. Stachowiak G. W.: Engineering tribology. Boston : Butterworth Heinemann, 2001

 

Literatura uzupełniająca

1. Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia i tribotechnika. Radom, Wydawnictwo ITeE, 2002.
2. Szczerek M.: Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych badań tribologicznych. Wyd. ITeE, Radom 1997.
3. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Inżynieria materiałowa, Inżynieria powierzchni, Kompozyty; Tribologia: Teoria i praktyka; Archiwum technologii maszyn i automatyzacji.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Adamczuk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 22:10)