SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-21_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemowym ujęciem węzłów tarcia wpływającym na obniżenie oporów ruchu i zużycia elementów trących jak również
zwiększeniem trwałości i niezawodności pracy maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Maszyna w ujęciu systemowym (podział maszyn i wyposażenia na elementy: krytyczne, istotne, ogólnego zastosowania: Condition Monitoring; trendowanie; analiza danych maszyny).      2   1,2
W2 Definicja oraz podejście do TPM - elementy kluczowe, narzędzia do identyfikacji i eliminacji strat, metody poprawy efektywności wydajności, dokumentacja podstawowa, poprawa efektywności użycia zasobów, wąskie gardła w produkcji.      2   1,2
W3 Cele wprowadzenia TPM. Straty w systemach produkcyjnych (omówienie, identyfikacja, metody eliminacji).      2   1,2
W4 Porównanie TPM oraz TQM (założenie, narzędzia, cele wdrożenia).      2   1,2
W5 Praktyczne podstawy wdrożenia TPM. Etapy wdrożenie TPM     2   1,2
W6 Omówienie metod eksploatacji (obsługi technicznej) - zalety i wady, wymagana dokumentacja, porównanie planów remontów.      2   1,2
W7 Wskaźniki jakości procesu w TPM (definicja, wybór, przedstawienie wyników oraz znaczenie w poprawie eliminacji strat).      2   1,2
W8 Zaliczenie      1   0,6
             
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie do zajęć     2   1,2
L2 Opracowanie analizy awaryjności obiektu technicznego     26   15,6
L3 Zajęcia zaliczeniowe     2   1,2
             
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca
podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Laboratorium– warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykonanych sprawozdań.

Literatura podstawowa

1. Laber. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo: Biblioteka Problemów Eksploatacji Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011.
2. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001.
3. Badania własności eksploatacyjnych i smarnych uszlachetniacza oleju Motor Life. Uniwersytet Zielonogórski 2004.
4. Lawrowski Z.: Tribologia – tarcie, zużycie i smarowanie. PWN, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

1. Hebda M., Wachal A.: Tribologia. WNT, Warszawa 1980.
2. Janecki J., Hebda M.: Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn. WNT, Warszawa 1972.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 12:31)