SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy napędowe współczesnych pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy napędowe współczesnych pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-17_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z silnikami pojazdów samochodowych. Konstrukcją silników spalinowych, konstrukcją silników elektrycznych, budową i działaniem hybrydowych układów napędowych. Procesami zachodzącymi podczas spalania paliw silnikowych, wpływem motoryzacjinaśrodowisko i człowieka. 

Wymagania wstępne

Chemia, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe pojęcia. Układy napędowe pojazdów samochodowych.     2   1
W2 Silniki współczesnych pojazdów, paliwa silnikowe, bilans mocy silnika     2   1
W3  Budowa i zasada działania podstawowych podzespołów silnika spalinowego.     3   2
W4 Teoria spalania w silniku ZS i w silniku ZI, zasilanie silników spalinowych     2   1
W5 Charakterystyki silników spalinowych.     2   2
W6 Kinematyka mechanizmu korbowo-tłokowego.     2   1
W7 Metody zwiększania mocy silników spalinowych     2   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Organizacja zajęć. Zadsady BHP. Analiza budowy silnika dwusuwowego.     3   1
L2 Charakterystyka obciążeniowa silnika spalinowego.     3   2
L3 Charakterystyka mocy częściowych silnika spalinowego     3   2
L4 Badania toksyczności spalin silnika ZI      2   1
L5 Badania układu napędowego pojazdu na hamowni podwoziowej     2   2
L6 Budowa i działanie trójwałkowej skrzyni biegów.     2   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.  Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu oraz ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

  1. Luft S., Podstawy budowy silników. Warszawa: WK iŁ, 2011. 
  2. Jeż M., Silniki spalinowe: zasady działania i zastosowania. Warszawa: Wyd. Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2008.
  3. Rychter T., Teoria silników tłokowych..Warszawa: WK iŁ, 2006. 
  4. Mysłowski J., Doładowanie silników. Warszawa: WK iŁ, 2006. 

Literatura uzupełniająca

  1. Wajand, Jan Aleksander Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, Warszawa : WNT, 2005. 
  2. Mysłowski, Jaromir. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe, Warszawa : WKiŁ, 2011.
  3. Merkisz J., Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Poznań  Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 13:15)