SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja procesów naprawy pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja procesów naprawy pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-22_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją procesów napraw zespołów i podzespołów pojazdów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Budowa pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Elementy organizacji napraw pojazdów - charakterystyka prac.     2   1
W2 Ocena jakości naprawianych zespołów pojazdów.     2   1
W3 Zasady projektowania procesów napraw podzespołów pojazdów; dokumentacja technologiczna.     2   1
W4 Analiza kosztów naprawy i jej opłacalności.      2   1
W5 Weryfikacja i naprawa zespołu kadłuba i głowicy silnika spalinowego.     3   2
W6 Weryfikacja i naprawa układu korbowo-tłokowego, rozrządu, chłodzenia i innych.     3   2
W7 Technologia naprawy mechanizmów przenoszenia napędu: sprzęgła, skrzyni biegów i in.     3   1
W8 Weryfikacja i  naprawa elementów układu kierowniczego i zawieszenia.     3   1
W9 Technologia naprawy układu hamulcowego hydraulicznego, mechanizmów wspomagania i in.     2   1
W10 Technologia naprawy układu hamulcowego pneumatycznego.     2   1
W11 Technologia naprawy nadwozia i ramy.     2   1
W12 Technologia naprawy ogumienia i szyb.     2   1
W13 Technologia naprawy deski rozdzielczej, tapicerki , itp.     2   1
    Suma:   30   15
             
Lp. Treści programowe - Laboratorium   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Technologia naprawy zespołu kadłuba silnika spalinowego.     3   2
W2 Technologia naprawy układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego.     2   2
W3 Technologia naprawy zespołu głowicy i układu rozrządu.     2   1
W4 Technologia naprawy sprzęgła, przekładni głównej lub mechanizmu różnicowego.     2   1
W5 Technologia naprawy skrzyni biegów.     2   1
W6 Technologia naprawy elementów układu kierowniczego.     2   1
W7 Technologia naprawy elementów układu hamulcowego pneumatycznego.     2   1
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; laboratorium – praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – ocena jest określona na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Laboratorium: ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną.

Literatura podstawowa

  1. Adamiec P. i inni – Technologia napraw pojazdów samochodowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
  2. Trzeciak K. - Diagnostyka samochodów osobowych. WKiŁ, Warszawa 2008.
  3. Uzdowski M. i inni – Eksploatacja techniczna i naprawa samochodów. WKiŁ, Warszawa 2003.
  4. Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. Praca zb. pod red. J. Pilarczyka. WNT, Warszawa 2003.
  5. Cypko J., Cypko E. - Podstawy technologii i organizacji napraw pojazdów mechanicznych. WKiŁ, Warszawa 1989.
  6. Kostrzewa S. - Nowak B., Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 1989.
  7. Orzełowski S. - Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych. WKŁ, Warszawa 2004.
  8. Zając P. - Silniki pojazdów samochodowych, cz.1, 2. WKŁ, Warszawa 2009, 2010.

Literatura uzupełniająca

Książki z serii dotyczących napraw samochodów, np.: Haynesa, HP Books, Naprawa samochodu i inne.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 10-05-2022 21:37)