SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie połączeń elementów konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie połączeń elementów konstrukcji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-15_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej projektowania połączeń elementów
konstrukcyjnych, w szczególności połączeń śrubowych i spawanych. Przekazanie wiedzy dotyczącej
współcześnie stosowanych algorytmów obliczeniowych, metod badawczych oraz projektowania połączeń z
uwzględnieniem norm PN-EN (Eurokody).

Wymagania wstępne

Mechanika analityczna, Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Komputerowe Wspomaganie Obliczeń Inżynierskich, Współczesne materiały inżynierskie

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Rodzaje i zastosowanie połączeń.      1   0,6
W2 Technologiczne aspekty projektowania połączeń konstrukcji.      1   0,6
W3 Właściwości połączeń.      1   0,6
W4 Dobór materiałów, odkształcenia, pękanie, zmęczenie połączeń.     1   0,6
W5  Zalecenia ogólne do projektowania. Obliczanie połączeń.     1   0,6
W6 Połączenia śrubowe: kryteria oceny i doboru, połączenia śrubowe sprężone i niesprężane, zwykłe i pasowane, zakładkowe i doczołowe, nośność graniczna połączeń śrubowych, zasady rozmieszczania śrub, czynniki wpływające na nośność połączeń.      1   0,6
W7 Projektowanie połączeń śrubowych z uwzględnieniem norm PN-EN.      1   0,6
W8 Połączenia spawane: klasyfikacja i certyfikacja, zapewnienie jakości w spawalnictwie.      1   0,6
W9 Połączenia spawane w konstrukcjach maszyn i urządzeń, zbiornikach, naczyniach ciśnieniowych i rurociągach.      1   0,6
W10 Naprężenia i odkształcenia spawalnicze. Kontrola połączeń spawanych. Niezgodności w złączach spawanych według normy PN-EN.     1   0,6
W11 Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń. Wprowadzenie.     1   0,6
W12 Wykres Wohlera i Smitha.     1   0,6
W13 Czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową.     1   0,6
W14 Projektowanie połączeń w różnych obszarach trwałości: ograniczonej i nieograniczonej     1   0,6
W15 Przykłady projektowania z przemysłu.     1   0,6
    Suma:   15   9

 

Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Projekt węzła konstr. z połączeniem rozłącznym lub nierozłącznym: wydanie założeń do projektu i danych.     1   0,6
P2 Obliczenia wstępne.      1   0,6
P3 Obliczenia sprawdzające.     1   0,6
P4 Projektowanie z uwzględnieniem PN-EN, ISO.     1   0,6
P5 Rozmieszczanie spoin lub łączników śrubowych.     1   0,6
P6 Wstępny projekt połączenia.     1   0,6
P7 Obliczenia sprawdzające w programie AutoCAD Mechanical.     1   0,6
P8 Ustalenie rodzaju cyklu dla obciążeń zmiennych i jego charakterystycznych parametrów.     1   0,6
P9 Obliczenia zmęczeniowe metodą naprężeń dopuszczalnych.     1   0,6
P10 Obliczenia zmęczeniowe metodą współczynników bezpieczeństwa.     1   0,6
P11 Obliczenia zmęczeniowe metodą wg PN-EN.     1   0,6
P12 Przygotowanie modelu geometrycznego połączenia.     1   0,6
P13 Obliczenia numeryczne MES w programie ANSYS. cz.1.     1   0,6
P14 Obliczenia numeryczne MES w programie ANSYS. cz.2.     1   0,6
P15 Zaliczenie projektu.     1   0,6
    Suma:   15   9
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

Metody kształcenia

Wykład
Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych. Praca samodzielna studenta z wykorzystaniem
Internetu oraz dostępnej literatury, norm.
Projekt
Omówienie i sprawdzenie ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru. Prezentacja
przez studentów opracowanego projektu. Analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.
W zależności od ćwiczenia samodzielna lub zespołowa realizacja poszczególnych zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie egzaminu końcowego (forma pisemna/ustna).

Projekt: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Literatura podstawowa

  1. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Połączenia. Warszawa WNT, 2009.
  2. Siwek B., Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane i klejone. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2002.
  3. Biegus A., Połączenia śrubowe. PWN, Warszawa-Wrocław, 1997.
  4. Biegus A., PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODU 3, CZ.4 – POŁĄCZENIA ŚRUBOWE, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, Polit. Wrocławska, Wrocław 2010.

  5. Łaguna J., Łypacewicz K., Połączenia śrubowe i nitowe. Arkady, Warszawa, 1986.

  6. Normy przedmiotowe

Literatura uzupełniająca

  1. Pr. zbiorowa pod red. M. Dietricha, Podstawy Konstrukcji Maszyn, T. 1-3, Warszawa WNT, 1995. lub wyd.III T.1, 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2022 15:10)