SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Reologia techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Reologia techniczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-16_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa reologii technicznej; nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień przepływowych występujących w budowie i eksploatacji maszyn.

Wymagania wstępne

Termodynamika techniczna, Mechaniki Płynów.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie do reologii technicznej.      1   0,6
W2 Elementy rachunku tensorowego.      1   0,6
W3 Modele reologiczne i mechaniczne substancji wykorzystywanych w budowie maszyn.      2   1,2
W4 Równania konstytutywne i równania ruchu płynów nienewtonowskich.     2   1,2
W5 Przepływy w kanałach płaskich i w kanałach o przekroju kołowym.     2   1,2
W6 Elementy teorii smarowania nienewtonowskiego.     2   1,2
W7 Wprowadzenie do reometrii.     2   1,2
W8 Elementy dynamiki gazów.     3   1,8
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Pomiar lepkości cieczy newtonowskiej wiskozymetrem kapilarnym.     2   1,2
L2 Pomiar lepkości cieczy newtonowskiej wiskozymetrem z opadającą kulką.     2   1,2
L3 Badania własności reologicznych tworzyw sztucznych.     2   1,2
L4 Wyznaczanie krzywej płynięcia i lepkości smarów.     2   1,2
L5 Wyznaczanie krzywej płynięcia i lepkości olejów.     2   1,2
L6 Pomiary własności reologicznych płynów o dużej lepkości.     2   1,2
L7 Termin odróbczy.     2   1,2
L8 Zaliczenie.     1   0,6
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:              otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Laboratorium:    otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dziubiński M. i inni: Podstawy reologii i reometrii płynów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2009.
 2. Ferguson J., Kembłowski Z.: Reologia stosowana płynów, Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A., Łódź 1995.
 3. Schramm G.: Reologia Podstawy i zastosowania, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1998.
 4. Walicka A.: Rheology of fluid in mechanical engineering, University of Zielona Góra, Zielona Góra, 2017.
 5. Walicki E., Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
 6. Wilczyński K.: Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1989.
 2. Kisiel I., Reologia: Politechnika Wrocławska, Wrocław 1987.
 3. Prosnak W.J., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970.
 4. Walicka A., Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, Zielona Góra, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 13:15)