SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia zastosowań MES - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia zastosowań MES
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-19_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z numerycznymi metodami służącymi do
rozwiązywania zadań inżynierskich. W szczególności główny nacisk położony jest na
praktyczne wykorzystanie Metody Elementów Skończonych - program ANSYS Mechanical APDL oraz ANSYS Workbanch

Wymagania wstępne

Mechanika analityczna, Komputerowe Wspomaganie Obliczeń Inżynierskich, Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia wprowadzające. MES     2   1,2
L2 Wprowadzenie do programu Ansys Workbanch.     2   1,2
L3 Kratownica 2D/3D     2   1,2
L4 Płaska rama z przegubem.     2   1,2
L5 Rozciąganie tarczy z otworem/-ami.     2   1,2
L6 Płyta zginana z rowkiem.     2   1,2
L7 Wirująca tarcza-siły masowe.     2   1,2
L8 Połączenie kołnierzowe z łącznikami śrubowymi z napięciem wstępnym. Cz.1.     2   1,2
L9 Połączenie kołnierzowe z łącznikami śrubowymi z napięciem wstępnym. Cz.2.     2   1,2
L10 Importowanie geometrii.     2   1,2
L11 Sprowadzanie zadań z modelami bryłowymi do zadań na elementach powłokowych.     2   1,2
L12 Drgania własne elementu maszyny.     2   1,2
L13 Drgania wymuszone konstrukcji.     2   1,2
L14 Stacjonarny i niestacjonarny przepływ ciepła.     2   1,2
L15 Zaliczenie     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wprowadzenie do MES z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i
czasopismami. Na początku każdego laboratorium jest weryfikacja wiedzy studenta (przygotowanie
do zajęć) na podstawie odpowiedzi lub krótkiego sprawdzianu pisemnego. Indywidualna praca
podczas opracowywania części obliczeniowej zadania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, liczona jest średnia arytmetyczna ze wszystkich sprawozdań z
 laboratorium. W sprawozdaniu z każdego laboratorium student
przygotowuje część opisową dotycząca teoretycznych podstaw MES oraz
część praktyczną, w tym także rozwiązanie i wnioski. Ocenie podlega rozwiązane zadanie
inżynierskie: wyniki, sposób rozwiązania, krytyczna analiza wyników, sposób
i metody weryfikacji wyników, wykorzystana literatura oraz bazy danych
własności materiałów np. ze strony www.matweb.com.

Literatura podstawowa

  1. G. Krzesiński, P. Borkowski, P. Marek, T. Zagrajek, Metoda elementów skończonych w mechanice materiałów i konstrukcji. Rozwiązywanie wybranych zagadnień za pomocą systemu ANSYS, wyd. Polit. Warszawskiej, 2015.
  2. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa, 2001.
  3. Łaczek S. Modelowanie i analiza konstrukcji w systemie MES ANSYS v.11, Wyd. Polit. Krakowskiej, 2011.
  4. Łaczek S., Przykłady analizy konstrukcji w systemie MES ANSYS-Workbench v. 12.1, Wyd. Polit. Krakowskiej, 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. G. Rakowski, Z. Kacprzyk, Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, wyd.2, 2005.
  2. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., The Finite Element Method Set, Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, 2005.
  3. Rusiński E., Metoda elementów skończonych System COSMOS/M, WKiŁ, Warszawa 1994.
  4. Mika P., Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężysto-plastycznych – program ABAQUS, Politechnika Krakowska, 2011.
  5. Skrzat A., Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływu ciepła w programie ABAQUS, książka.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2022 15:21)