SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne problemy inżynierii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne problemy inżynierii
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-25_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zadaniami inzynierów oraz zdobycie umiejętnosci oczekiwanych przez przyszłych pracodawców

Wymagania wstępne

Zajęcia poprzedzone umowami z wybranymi przedsiębiorstwami w których realizowana będzie część zajęć

. Student zaliczył przedmiot "Metodologia projektowania"

Zakres tematyczny

Zapoznanie z aktualnymi problemami inżynierskimi wiodących przedsiębiorstw regionalnych (Świebodzin, Nowa Sol, Żary, Zielona Góra). Spotkanie z praktykami przemysłu. Próby rozwiązania wybranych, rzeczywistych  zadań projektowych. Powołanie zespołów, wykonanie studiów wykonalnosci, projekt techniczny, dyskusja w inzynierami praktykami z zakładów przemysłowych

Metody kształcenia

Zajęcia projektowe, wizyty studialne w zakładach przemysłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach oraz opracowanie i przedstawienie referatu na wybrany temat związany z tematyka zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 13:15)