SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-24_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu zarządzania jakością. Poznanie metod i procedur oceny jakościowej wyrobów, usług i działań. Poznanie podstawowych filozofii w zarządzaniu jakością. Zapoznanie z zapisami norm jakościowych  ISO9OOO oraz wybranych norm branżowych. Omówienie podstawowych procedur wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Wymagania wstępne

Matematyka, Komputerowe narzędzia obliczeniowe , umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Pojęcie jakości i jej definicje. Terminy ogólne związane z jakością. Systemy jakości według norm serii PN-EN ISO 9000.     2   1
W2 Dokumentowanie  systemu zapewnienia jakości.     2   2
W3 Zarządzanie przez jakość, koncepcja i wdrażanie.     2   1
W4 Zarządzanie jakością wg normy PN-EN-ISO 9001.     4   2
W5 Koncepcja klienta wewnętrznego i jej znaczenie dla zarządzania jakością. Programy poprawy jakości.     2   1
W6 Cykl poprawy PDCA.     3   2
W7 Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania jakością.     3   1
W8 TQM – Zarządzanie przez jakość.     2   2
W9 Metody planowania jakości, diagram Ishikawy, schematy procesów, metoda funkcjonalnego rozpisania jakości (QFD). "Dom" jakości .     4   2
W10 Elementy sterowania jakością. Wykres Pareto-Lorentza . Karty kontrolne Shewharta.     4   2
W11 Kolokwium zaliczeniowe     2   2
    Suma: 30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie, omówienie tematów oraz zasad realizacji i zaliczania zajęć.     1   1
L2 Tworzenie elementów dokumentacji SZJ – zgodnej z PN-EN ISO 9001 – dyskusja, ocena porównawcza.     3   2
L3 Tworzenie mapy przepływu procesu dla zadanego zadania produkcyjnego.     3   2
L4 Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością: 5s –  dyskusja nad wybranym stanowiskiem produkcyjnym, diagram przyczynowo-skutkowy, histogram, karty kontrole – analiza przydatności, dyskusja.     4   2
L5 Statystyczne miary jakości w Six Sigma, wyznaczanie zdolności krótkotrwałej i długotrwałej procesu.     4   2
    Suma: 15   9
             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Omówienie i przydział zadan projektowych.     1   1
P2 Indywidualna/zespołowa realizacja zadania projektowego z zakresu zastosowania wybranych narzędzi zarządzania jakością ( 5s, QFD, diagram przyczynowo-skutkowy, histogram) dla zadanego produktu/procesu.     14   8
    Suma: 15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. . Praca z literaturą fachową – czasopisma. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Analiza przypadków, dyskusja. Prezentacja rozwiązań,konsultacje, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń oraz oceny z aktywności przy realizacji zajęć.

Ocena z projektu jest określana na podstawie: przedłożonego i zaprezentowanego rozwiązania zadania projektowego.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Hamrol Adam, Mantura Władysław: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  2. Hamrol Adam: Zapewnianie jakości w procesach wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1995
  3. Praca zbiorowa, red. Tabor Adam, Zając Andrzej, Rączka Marek: Zarządzanie jakością Tom I – Jakość i systemy zapewnienia jakości, Tom II –Jakość w procesach wytwarzania – podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.  Kraków 2000
  4. M. Urbaniak: Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2004,
  5. M. Urbaniak: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  6. Normy ISO serii 9000,

 

Literatura uzupełniająca

Miesięczniki:

  1. Problemy Jakości,
  2. Normalizacja

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 08:57)