SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria eksperymentu i zarządzanie wynikami badań - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria eksperymentu i zarządzanie wynikami badań
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-25_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Ryszard Gorockiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu teorii eksperymentu i komputerowego przetwarzania wyników badań, istota teorii eksperymentu, formalne podstawy teorii eksperymentu i komputerowego przetwarzania wyników badań. Przedstawienie metod i narzędzi rozwiązywania zagadnień teorii eksperymentu i komputerowego przetwarzania wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mechanice i budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej, umiejętność posługiwania narzędziami informatycznymi, Excel/Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.     3   2
W2 Metoda najmniejszej sumy kwadratów.     2   2
W3 Planowanie dwupoziomowe, trójpoziomowe i wielopoziomowe.     4   2
W4 Planowanie sympleksowe.     3   2
W5 Podstawowe typy planowania optymalnego eksperymentu. Plany eksperymentu.     4   2
W6 Ortogonalność i rotabilność planu. Kryteria optymalności planu. Selekcja czynników, analiza czynnikowa.     4   2
W7 Zagadnienie doboru struktury modelu matematycznego w postaci funkcji regresji.     4   2
W8 Podstawowe algorytmy dla maszyn cyfrowych stosowane w technice planowania eksperymentu.     4   2
W9 Kolokwium zaliczeniowe     2   2
    Suma: 30   18
             
Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Utrwalanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod planowania eksperymentu.     14   8
C2 Selekcja czynników i układanie planu eksperymentu, analiza przypadku, dyskusja.     16   10
    Suma: 30   18

 

 

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. 

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego egzaminu.

Ocena z ćwiczeń jest określana na podstawie ocen z obserwacji bieżącej realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.6), dla ćwiczeń (0.4),

Literatura podstawowa

 1. Górecka R., Teoria i technika eksperymentu, Politechnika Krakowska, Kraków, 1995
 2. Sobczyk M. Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady-zadania. Wydaw. UMCS, Lublin 2000.
 3. Sobczyk M. Statystyka. PWN 2000r.
 4. Korzyński M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. WNT 2006r.
 5. Mańczak K. Technika planowania eksperymentu. WNT 1996r.

Literatura uzupełniająca

 1. Jaworski, J. Maorawski, R. Oledzki J., Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu, WNT, 1992.
 2. Kukiełka L., Podstawy badań inŜynierskich, PWN, 2002
   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 11:26)