SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-17_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi podczas
procesów obróbki ubytkowej (tworzenie narostu, powstawanie drgań, rodzaje zuŜycia ostrzy skrawających,
kształtowanie powierzchni obrobionej), metodami sterowania tymi procesami oraz z nowoczesnymi metodami
obróbki ubytkowej (obróbką elektroerozyjną, plazmową, laserową i in.) do wykorzystania w dalszym procesie
kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Techniki wytwarzania – obróbka ubytkowa, Współczesne materiały inżynierskie.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Kinematyczne i geometryczne charakterystyki procesu skrawania     2   1,2
W2 Proces tworzenia wióra     2   1,2
W3 Tarcie w strefie obróbki. Powstawanie narostu     2   1,2
W4 Siły i zjawiska dynamiczne podczas skrawania     4   2,4
W5 Temperatura w strefie skrawania     2   1,2
W6 Zużycie i trwałość ostrzy skrawających     2   1,2
W7 Skrawalność materiałów konstrukcyjnych. Możliwości sterowania skrawalnością     4   2,4
W8 Procesy obróbki ściernej     2   1,2
W9 Procesy obróbki bazujące na energii elektrycznej (elektroerozyjna, elektrochemiczna itp.)     2   1,2
W10 Technologie powlekania części maszyn (galwaniczna, plazmowa itp.)     2   1,2
W11 Technologie obróbki laserowej     2   1,2
W12 Powlekanie próżniowe      2   1,2
W13 Technologie drukowania 3D      2   1,2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Badanie wpływu parametrów szlifowania na stan warstwy wierzchniej      2   1,2
L2 Badanie wpływu parametrów toczenia na stan warstwy wierzchniej      4   2,4
L3 Badanie wpływu metody chłodzenia na stan stereometryczny powierzchni podczas frezowania     2   1,2
L4 Ukształtowanie geometryczne powierzchni w zależności od zmiennych parametrów skrawania podczas toczenia     2   1,2
L5 Wpływ parametrów skrawania na siłę skrawania podczas toczenia     4   2,4
L6 Ćwiczenia poprawkowe i kolokwium     1   0,6
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z ksiąźką, czasopismem naukowym i w Internecie. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia egzaminu z części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 4-ch pisemnych
odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Warunkiem zaliczenia
zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności
studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.       Feldshtein E. Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013;

2.       Maruda R., Feldshtein E. Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem: ćwiczenia laboratoryjne. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014;

3.       Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa WNT 1998;

4.       Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa, WNT, 2010;

5.       Jemielniak K. Obróbka skrawaniem. Warszawa Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004;

6.       Bartoszewicz J. Obróbka skrawaniem i erozyjna. Cz. 1. Podstawy teoretyczne obróbki skrawaniem. Gdynia Wyższa Szkoła Morska 1997;

7.       Olszak W. Obróbka skrawaniem. Warszawa WNT 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970;
2. Feldshtein E., Kamiński W., Pijanowski M., Wieczorowski K. W. Podstawy teorii obróbki
skrawaniem: tworzenie wióra w obróbce metali skrawaniem. Poznań Komisja Budowy Maszyn
PAN Oddział w Poznaniu, 2000.

3. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 11:12)