SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-18_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji na temat metod i narzędzi służących do projektowania i nadzoru wybranych procesów technologicznych

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Proces technologiczny jako część procesu produkcyjnego. Struktura procesu technologicznego. Operacie procesu technologicznego     2   1,2
W2 Zasady i metody doboru baz. Dokładność obróbki i warunki jej osiągnięcia. Metody doboru naddatków     2   1,2
W3 Przebieg procesu technologicznego obróbki, typowe operacje technologiczne     2   1,2
W4 Przebieg procesu technologicznego obróbki, typowe operacje technologiczne     2   1,2
W5 Maszyny i oprzyrządowanie technologiczne     4   2,4
W6 Automatyzacja obróbki i montażu. Parametry skrawania i normy czasu obróbki.     3   1,8
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Wyznaczanie struktury procesu technologicznego dla wybranych wyrobów      2   1,2
C2 Projektowanie procesu technologicznego wybranych powierzchni i elementów maszyn.      4   2,4
C3 Dobór oprzyrządowania technologicznego     2   1,2
C4 Dobór parametrów skrawania i norm czasu     4   2,4
C5 Ćwiczenia odróbcze i kolokwium      3   1,8
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ćwiczenia audytoryjne – analiza wybranych zagadnień z zakresu procesów technologicznych. Rozwiązywanie zadań – samodzielne oraz „przy tablicy”. Analiza uzyskanych wyników – dyskusja. Praca z literatura fachową – czasopisma, dyskusja nad wybranymi artykułami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000;
  2. Tymowski J. Technologia budowy maszyn. Warszawa, WNT, 1989;
  3. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wyd. 2 zm. Warszawa, PWN, 2003.
  4. Samek A. Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem i montażu. Kraków, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 1986 r.
  5. Puff T., Sołtys W. Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1980 r.
  6. Bartosiewicz J. Obróbka i montaż części maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1985 r..

Literatura uzupełniająca

  1. Feld M., Żebrowski M. Technologia budowy maszyn. Materiały do projektowania procesów technologicznych. Bydgoszcz, Wydawnictwa Akademii Techniczno – Rolniczej, 1976 r.
  2. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
  3. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 11:01)