SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Obrabiarki sterowane numerycznie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Obrabiarki sterowane numerycznie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-23_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z współczesnymi obrabiarkami, z elementami budowy, zasadą funkcjonowania oraz ich eksploatacją.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania obrabiarek CNC, podstawy budowy obrabiarek, eksploatacja maszyn, CAM 

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Osie sterowań współczesnych obrabiarek. Struktura geometryczno – ruchowa     1   0,5
W2 Określenie punktów zerowych obrabiarek  sterowanych numerycznie. Układy pomiarowe.     1   0,5
W3 Serwonapędy. Silniki i zespoły napędowe do bezstopniowej regulacji prędkości obrotowych. Napędy serwomechanizmowe przy realizacji ruchu. Tor ruchu zadany i realizowany przy liniowym i kołowym torze ruchu     1   1
W4  Rodzaje sterowań. Określenie przemieszczenia narzędzi. Transport przedmiotów. Magazyny narzędziowe.     1   1
W5 Łoża, korpusy i stoły. Centra obróbcze. Elastyczne systemy obróbkowe.     1   0,5
W6 Trendy w budowie współczesnych obrabiarek. Przegląd przez współczesne tokarki, frezarki, wiertarki, wytaczarko-frezarki, szlifierki, obrabiarki do kół zębatych     1   0,5
W7 Wrzeciona obrabiarek i ich rodzaje     1   0,5
W8 Rodzaje przekładni stosowanych w obrabiarkach CNC     1   0,5
W9 Napędy główne obrabiarek     1   0,5
W10 Zadania grupy roboczej podczas uruchamiania nowej produkcji na obrabiarkach CNC. Wpływ procesu produkcyjnego na wybór obrabiarek i kalkulacja kosztów produkcji. Procesy wdrażania i eksploatacji OSN.     1   1
W11 Zasady eksploatacji i diagnozowania obrabiarek.     1   0,5
W12 Zapoznanie z zasadą działania i budową frezarki  i tokarki CNC.     1   0,5
W13 Praca obrabiarki przy interpolacji kołowej. Praca obrabiarki przy interpolacji liniowej. Praca obrabiarki przy interpolacji krzywoliniowej.     1   0,5
W14 Sterowania Numeryczne     1   0,5
W15 Struktura programu NC     1   0,5
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Budowa frezarki CNC - podstawy sterowania i zasada uruchomiania     1   1
L2 Budowa tokarki CNC - podstawy sterowania i zasada uruchomiania     1   1
L3 Podstawy bazowania elementów na frezarce oraz wyznaczanie pkt. zerowych     1   1
L4 Podstawy bazowania elementów na tokarce oraz wyznaczanie pkt. zerowych     1   1
L5 Programowanie obróbki liniowej na tokarce i frezarce     3   1
L6 Programowanie obróbki krzywoliniowej na tokarce i frezarce     4   2
L7 Programowanie obróbki - interpelacja kołowa - frezowanie     4   2
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Boguś Z.: Numeryczne sterowanie obrabiarek. Skrypt Politechniki Gdańskiej.  Gdańsk 1987;

2. Bednarek M i inni: Obrabiarki sterowane numerycznie – podstawy eksploatacji  WNT Warszawa 1986; 

3. Wrotny L. T.: Projektowanie obrabiarek – zagadnienia ogólne i przykłady obliczen. WNT Warszawa 1986;

4. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.  WNT  Warszawa  2000;

2. Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 1995. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 11:15)